De Europese Commissie blijft optimistisch

Marktrapport

Laurent Convent, Economist KBC Group

In haar herfstvoorspelling behoudt de Europese Commissie haar vertrouwen in het herstel van de Europese economie. Ze verhoogt zelfs haar prognose voor de reële bbp-groei in de EU in 2021 van 4,8% tot 5%. Verder voorspelt ze een groei van respectievelijk 4,3% en 2,5% in 2022 en 2023. Als hoofdreden voor deze aanhoudende groei haalt ze de verbeterde epidemiologische situatie en de daaraan gekoppelde versoepelingsmaatregelen aan. Verder vermeldt ze de hoge spaartegoeden, een voordelige rente-omgeving en de uitrol van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) als ondersteunende elementen.

Ondanks deze rooskleurige voorspellingen ziet de Commissie grote neerwaartse risico’s. Enerzijds kan een heropflakkering van de Covid-pandemie leiden tot verstrengde maatregelen, in het bijzonder in lidstaten met een lage vaccinatiegraad. Anderzijds wegen toeleveringsproblemen, meer specifiek in de scheepvaart en de chipindustrie, op de industriële productie. Verder riskeren hogere energieprijzen het momentum te ondergraven. Het voornaamste opwaartse risico is een hoger dan verwachte productiviteitsgroei, gedreven door de structurele veranderingen die de pandemie teweeg bracht. Investeringen van het FHV en de daaraan gekoppelde hervormingen kunnen die verder stutten.

De arbeidsmarkt verbetert ook zienderogen. In het tweede kwartaal van 2021 werden 1,5 miljoen jobs gecreëerd en steeg het aantal gewerkte uren met 2,4% als gevolg van de afbouw van de tijdelijke werkloosheidsschema’s. Toch ligt de werkloosheid nog steeds boven het pre-pandemie niveau. Dit komt vooral door de contact-intensieve sectoren, waar de werkgelegenheid nog steeds 4% onder het pre-pandemie niveau ligt. De werkloosheid zou van 7.1% tot 6.5% dalen in de komende twee jaren.


De Commissie blijft bij haar standpunt dat de inflatiedruk tijdelijk is, maar ze duidt wel aan deze langer hoog zal blijven dan initieel verwacht. Daarom verhoogt ze haar inflatievoorspelling voor de EU van 2,2% tot 2,4% voor 2021 en van 1,6% tot 2,2% in 2022. Pas in 2023 zou de inflatie weer onder de 2% duiken. De stijgende energieprijzen, de aanhoudende toeleveringsproblemen en de arbeidsmarktkrapte in bepaalde sectoren onderbouwen deze herziening. De Commissie verwacht geen uit de hand lopende prijs-loon spiraal.

Verder is ze optimistisch over de overheidsfinanciën. Waar ze in de lente nog een verhoging van het geaggregeerd deficit van de EU-lidstaten verwachtte van 6,9% van het bbp in 2020 tot 7,5% in 2021, zou dit deficit nu slechts 6,6% bedragen. Het tekort zou verder dalen tot 3,6% in 2022 en 2,3% in 2023, als gevolg van de hogere groei en het uitdoven van de steunmaatregelen. De geaggregeerde schuldratio van de lidstaten wordt verwacht te dalen van 92% vandaag naar 89% in 2023.

Voorspellingen Europese Commissie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.