1945105852
1945105852

Fragiele financiële stabiliteit

Marktrapport

In haar halfjaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit in de eurozone bestempelt de ECB die stabiliteit als ‘fragiel’. Acute systeemrisico’s detecteert de ECB niet (zie figuur). De bankfalingen in de VS en Zwitserland, die in maart jongstleden nog volop in de schijnwerpers stonden, zijn onder controle gebleven. Maar in een omgeving van hoge rente, moeizame economische groei en geopolitieke spanningen is de bezorgdheid over de financiële stabiliteit blijven ‘pivoteren’ tussen de implicaties van opwaartse inflatierisico’s en neerwaartse groeirisico’s.

Het rapport wijst erop dat een belangrijk deel van de impact van het restrictiever monetair beleid nog moet komen. Tijdens de voorbije periode van lage rente is de looptijd van schulden in zowel de reële economie als in het financiële systeem verlengd. Dat draagt ertoe bij dat de transmissie van de verkrapping ‘zachtjes’ en vooralsnog zonder grote negatieve schokken is verlopen. Maar het impliceert dat nog een belangrijk deel van de weg is af te leggen. En dat bijkomende schokken de financiële stabiliteit verder op de proef kunnen stellen.

De schuldendienst van overheden, gezinnen en bedrijven zal dus nog verder verzwaren. De houdbaarheid van de overheidsschuld acht de ECB vooral op middellange termijn een uitdaging. Het weerstandsvermogen van de bedrijven werd ondersteund door hun gunstige rendabiliteit. Maar die komt onder druk. Bij een – thans niet in de basisscenario’s van ‘zachte landing’ opgenomen – nieuwe recessie zou dat uiteraard verergeren. Vooral cyclische sectoren zijn kwetsbaar, daar, vergeleken met defensieve sectoren, een groter deel van hun schuld in de nabije toekomst op vervaldag komt. De ECB stelt geen significante toename van liquiditeitsproblemen bij de gezinnen vast. Dat is te danken aan de veerkrachtige arbeidsmarkt en de spaarbuffers die tijdens de pandemie zijn aangelegd. Oplopende werkloosheid zou evenwel ook bij de gezinnen de terugbetalingscapaciteit aantasten. Al blijven de risico’s ook hier relatief beperkt, omdat de meest kwetsbare gezinnen weinig schuld torsen.
Vastgoedmarkten blijven kwetsbaar. Ondanks recente prijscorrecties in verscheidene landen blijft de overwaardering van residentieel vastgoed in veel gevallen groter dan vóór de pandemie, althans volgens de verhouding van de vastgoedprijzen tot het inkomen, die de ECB gezien de hoge inflatie momenteel een betere waarderingsmaatstaf vindt dan de gebruikelijke modelmatige benadering. Commercieel vastgoed gaat door zwaar weer en de vooruitzichten blijven verslechteren. Maar omdat de blootstelling van het banksysteem aan commercieel vastgoed zeker in Europa veel kleiner is dan de blootstelling aan residentieel vastgoed, is het risico voor een acute systeemcrisis enkel vanwege commercieel vastgoed eerder onwaarschijnlijk.

Financiële markten achten de ECB kwetsbaar voor tegenvallend nieuws, omdat zij momenteel (té?) optimistische macro financiële verwachtingen hebben. In het bijzonder de ‘AI-rally’ roept bezorgdheden van overwaardering op bij de ECB.

Systeemrisico eerder laag in de eurozone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?