728190097
728190097

De wegzakkende scores van PISA

Marktrapport

De OESO stelde gisteren haar nieuw internationaal vergelijkend PISA-onderzoek voor. Het Programme for International Student Assessment test de leerprestaties van 15-jarige scholieren in een grote groep van 81 landen, waaronder de 38 OESO-lidstaten. Er wordt daarbij gepeild naar het niveau van hun leesvaardigheid (reading), wiskundige geletterdheid (mathematics) en wetenschappelijke geletterdheid (science). Het PISA-onderzoek wordt normaal om de drie jaar uitgebracht, maar was wegens de pandemie een jaar uitgesteld. De internationale PISA-ranking krijgt terecht veel aandacht. De positie die een land inneemt en hoe die evolueert in de tijd zijn immers belangrijke maatstaven van zijn toekomstige human capital, en bijgevolg relatief economisch groeipotentieel.

Het nieuwe PISA 2022-onderzoek toont een ongeziene daling van de leerprestaties in het hele OESO-gebied. De verslechtering is het grootst inzake mathematics en reading. De scoredaling voor beide leerdomeinen is zelfs vier respectievelijk twee keer groter dan de grootste daling bij eerdere onderzoeken. Voor science bleef de verslechtering beperkt. De scoredalingen impliceren dat nu gemiddeld één op de vier 15-jarigen over alle OESO-landen heen wordt beschouwd als iemand die slecht presteert inzake de drie leerdomeinen. In 18 landen is dat zelfs 60% van de 15-jarigen. De verschillen inzake leerprestaties tussen de landen blijven dus groot. Indien we het gemiddelde nemen van de scores voor de drie leerdomeinen, dan presteren Singapore, China (Macao, Taipei, Hong Kong) en Japan het sterkst. In Europa zijn Estland, Ierland en Zwitserland de drie landen met de hoogste gemiddelde score. De drie EU-landen met de laagste gemiddelde score zijn Cyprus, Bulgarije en Roemenië.

De algemene teloorgang van de leerprestaties kan maar ten dele aan Covid-19 worden toegeschreven. In veel landen (ook België, zie verder) vatte de verslechtering immers al eerder aan. Dat neemt niet weg dat de pandemie, die leidde tot schoolsluitingen, afstandsonderwijs en leerkrachtenuitval, de neerwaartse trend heeft versterkt. De OESO stelt wel dat het verband tussen de pandemie en de leerprestaties lang niet altijd duidelijk is. Zo blijft het verschil inzake verandering van de PISA-resultaten tussen landen met lange schoolsluitingen (bijv. Ierland en Brazilië) versus beperkte schoolsluitingen (bijv. Zweden en IJsland) vaak beperkt. De OESO besluit ook dat scholieren die tijdens de pandemie meer gebruik hebben gemaakt van digitale leerplatformen en steun bleven krijgen van leerkrachten gemiddeld betere scores halen.

Ook in België gaan de prestaties voor de drie leerdomeinen er verder op achteruit. De scoredaling van Belgische scholieren in het PISA 2022-onderzoek is voor reading en mathematics zelfs bijna 1,5 keer scherper dan die gemiddeld in het OESO-gebied, voor science zelfs ruim 3 keer scherper. In het vorige PISA 2018-onderzoek scoorde België inzake het gemiddelde van de scores voor de drie leerdomeinen een 17e plaats in de groep van beschouwde landen. In het PISA 2022-onderzoek zakt België naar de 19e plaats. De trendmatige verslechtering over een langere periode bekeken is frappant tegen de achtergrond van gestegen overheidsuitgaven voor onderwijs (zie figuur). Zij bevestigt de noodzaak aan verdere, meer structurele hervormingen in het (Vlaamse en Franstalige) onderwijssysteem. Aandacht moet daarbij gaan naar het wegwerken van het leerkrachtentekort en van de prestatiekloof van kwetsbare scholieren (bijv. die met een migratieachtergrond), maar ook naar het hoger leggen van de algemene onderwijslat.

Evolutie PISA-scores België voor de drie leerdomeinen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?