Tunnelvisie van de markt treft pond

Marktrapport

EUR/GBP test vanmorgen de weerstand in de buurt van 0.875. De week sluiten boven dit niveau verbetert het technisch beeld. Het maakt een einde aan de weinig tot de verbeelding sprekende handel tussen 0.85 en 0.87 waar we al sinds mei van dit jaar getuige van zijn. Op de grafieken doemt vervolgens 0.879 op als de eerstvolgende referentie. Dit is het 61.8% herstel op de daling van EUR/GBP tussen februari en augustus. Op een tussenstop rond 0.886/0.89 na verloopt de terugkeer richting de jaartop (0.897) zonder andere noemenswaardige hindernissen.

Het zag er eerder deze week nochtans beter uit voor het pond. Een relatief sterk arbeidsmarktrapport joeg EUR/GBP kortstondig beneden 0.87. Dat was voornamelijk omwille van data over de loongroei. Die koelde in de drie maanden tot en met september minder af dan gedacht. De combinatie met onverwachte tewerkstellingsgroei in de maand oktober (33k vs -17k) wijst op een robuuste arbeidsmarkt, de voorlopige sterkhouder in het Britse economische tranendal. Maar de twijfel sloeg snel toe. Om te beginnen zijn die oktoberdata niet meer dan een eerste, onvolledige schatting. De, weliswaar positieve, herziening van het septembercijfer toont hoe volatiel de reeks is. De officiële tewerkstellingsdata ondergaan een grondige methodologische herziening. De eerste publicatie staat pas gepland voor december. Wat de loonstijging betreft, weegt het aftoppend karakter misschien meer door dan het absolute cijfer. In de afgelopen twee jaar zagen we evenveel valse signalen. Toch is deze keer allicht anders gezien de ver gevorderde economische cyclus. De Bank of England houdt de indicator nauw in de gaten bij het uitstippelen van het rentebeleid. Maar overtuigt dit heren en dames beleidsmakers van een bijkomende verhoging? Onwaarschijnlijk.

Van ”onwaarschijnlijk” ging het naar “beslist niet” na de inflatiecijfers en omzet uit de Britse detailhandel tijdens de maand oktober. Gunstige basiseffecten brachten de algemene inflatie van 6.7% tot 4.6%. Het maakt van het Verenigd Koninkrijk een iets minder grote uitschieter in vergelijking met de VS (3.2%) of de eurozone (2.9%). Kerninflatie zette ook een stap terug maar blijft met 5.7% veel te hoog. Diensteninflatie bedroeg 6.6%, niet meer dan een beperkte verbetering t.o.v. 6.9% in september. Het desinflatieproces ging niettemin harder dan verwacht, en wel met 0.1%. Dat is blijkbaar behoorlijk wat, zo leerden we deze week. [Sarcasme uit.] Britse kleinhandelsverkopen, tot slot, bezegelden vanmorgen het lot van de Bank of England en van de Britse munt. De consument hield bij aanvang van het vierde kwartaal de vinger op de knip. Het is een slechte start van dit met feestdagen doorspekte zogenaamde gouden kwartaal.

Net zoals bij de Fed en ECB, draait het voor de markt ondertussen niet meer over een al of niet laatste renteverhoging van de Bank of England. De discussie gaat over renteverlagingen. De Britse geldmarkt houdt rekening met de aftrap in juni 2024 en een jaartotaal van 75 bpn. Het is hoogst onzeker of de naar internationale normen hoge kerninflatie dat toelaat. Zowel Greene als Ramsden van het BoE beleidscomité spraken gisteren alvast tegen de markttrend in. Beiden predikten in de woestijn. De markt kampt met tunnelvisie en zal daar maar moeilijk van af geraken. Dat is slecht nieuws voor het pond omwille van de nauwelijks verholen voorliefde van de BoE voor groei. Dit kan leiden tot een verdere en meer uitgesproken herpositionering in vergelijking met de eurozone/ECB.

EUR/GBP test 0.875-weerstand. Een breuk hoger bij weeksluiting verbetert het technisch beeld

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA zet de zaken op scherp

RBA zet de zaken op scherp

Après nous, le déluge

Après nous, le déluge

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas