Duitse industrie ontsnapt aan extreme droogtes

Marktrapport

Het regent, de zorgen die er in oktober waren omtrend de waterstand van de Rijn verdwijnen weer naar de achtergrond. Extreme droogtes kunnen een regengevoelige rivier als de Rijn volgend jaar weer tot een hoofdbreker maken van de Duitse industrie, al zijn bedrijven beter voorbereid.


Geen extreme droogtes in 2023

De waterstand van de Rijn, het is een onderwerp dat de afgelopen jaren meermaals in het nieuws kwam. Ook dit jaar gingen de alarmbellen opnieuw af. In juli werden waterstanden gemeten die we in tientallen jaren niet meer hadden geobserveerd in die maand. Een herhaling van het scenario van 2018 of 2022 werd gevreesd. Een natte tweede helft van de zomer bracht echter soelaas en ook de zorgen in oktober waren van korte duur (zie figuur).

Belang voor de industrie

We schatten dat de lage waterstand van de Rijn de Duitse economie in het derde kwartaal van 2022 bijna een half procentpunt groei heeft gekost. Meer bepaald schatten we dat de industriële sector in juli toen met 0,45pp minder snel groeide en met 0,75pp in augustus. Een nat najaar liet toe een deel van deze achterstand weer in te halen.

Slechts 6,9% van het totale Duitse goederentransport verliep in 2021 via binnenwateren, tegenover 18,7 % via het spoor en 72% via de weg. Van dat binnenwatertransport neemt de Rijn wel meer dan 80% voor zijn rekening. De Rijn is met andere woorden een belangrijke aanvoerlijn van grondstoffen voor de Duitse industrie.

Bedrijven passen zich aan

Er worden steeds binnenschepen in dienst genomen met minder diepgang. Een vloot vervangen kost natuurlijk tijd en geld en lost het probleem niet volledig op. Een extra sluis op de Rijn kan het probleem verhelpen, maar deze oplossing brengt ecologische kosten met zich mee. Hoewel de overschakeling naar wegtransport zou leiden tot een toename van opstoppingen op belangrijke verkeersaders, hebben bedrijven extra laadpunten voorzien, zodat bij aanhoudende droogte makkelijker voor alternatieven zoals de weg en de trein kan worden gekozen. Bedrijven zijn dus beter voorbereid, maar de Duitse industrie die het reeds moeilijk heeft, kan maar beter op voldoende sneeuwval rekenen deze winter die het waterniveau van de Rijn in het voorjaar alvast hoog genoeg kan houden.

Waterstand Rijn

Historische data (1969-2022) + actuele situatie en voorspelling komende dagen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?