Zwitserse frank: lage rente, sterke munt

Marktrapport

De Zwitserse economie groeide met 0.3% kw/kw in het 3e kwartaal na een neerwaartse herziene -0.1% in Kw2. Kwartaalcijfers zeggen niet alles, maar naast een (bescheiden) groei van de particuliere consumptie (+0.2% kw/kw) en overheidsbestedingen (0.5%) droeg netto export opnieuw positief bij. De sterke frank is hier zelden een obstakel. Een goede aanleiding om even de filosoferen over het Zwitsers monetair en muntbeleid.

De Zwitserse centrale bank (SNB) is één van de laatste ‘overlevenden’ van een oude traditie met de vroegere Bundesbank als archetype. In tegenstelling tot de algemene gedachte dat een zwakke munt bijdraagt tot groei en export, trekt de SNB een volledig andere kaart. Indien binnenlandse kosten beter onder controle zijn dan bij de concurrenten en loonstijgingen de productiviteitsgroei volgen, mag je munt trendmatig stijgen. Het tast je competitiviteit niet aan. Meer nog, de structurele ruilvoetverbetering komt ook de koopkracht ten goede. Ingevoerde inflatie blijft laag. Tot voor corona werd zo’n lage inflatie algemeen gezien als negatief. De Zwitserse ervaring de voorbije drie jaren toont iets anders. De trendmatige stijging van de frank temperde de ingevoerde inflatie. Ter illustratie: de Zwitserse inflatie steeg vorig jaar even tot 3.5%, maar bedraagt nu opnieuw 1.7%. De SNB definieert prijsstabiliteit ook tussen 0 en 2%. Om dit puike inflatieresultaat te behalen, verhoogde de SNB de rente van -0.75% tot 1.75%. We kunnen ons niet onmiddellijk een ander land voor de geest halen dat in de huidige monetaire cyclus weg kwam met 2.5% renteverhoging om inflatie terug naar de doelzone te brengen. Een beperkte reële rente is ook voldoende om de munt sterk te houden. Qua voorbeeld van de voordelen van verankering van inflatieverwachtingen kan dat tellen. De SNB waarschuwt nog steeds dat ze de rente verder kan optrekken indien nodig en zal interveniëren als de frank te fors verzwakt. Je weet wel, dat zou de (ingevoerde) inflatie kunnen aanwakkeren! De conclusie blijft duidelijk: de CHF is en blijft een trendmatige stijger.

Alles is natuurlijk een verhaal van relatieve bewegingen. Verschillende indicatoren over de koopkracht van de munt geven aan dat de frank aan de huidige niveaus eerder overgewaardeerd is. Sinds de start van de laatste opwaartse trend begin 2018 verstevigde de CHF ongeveer 25% tegen de euro. Naast zuiver economische factoren wordt de CHF-beweging ook bepaald door factoren zoals risicosentiment. Om echt een rol te spelen als veilige haven op een globaal niveau is de frank te klein en te weinig liquide. Als de Zwitserse munt nog een rol te spelen heeft als tijdelijk veilige haven, is dat waarschijnlijk vooral in tijden van interne monetaire spanning in de EMU, bijvoorbeeld als de intra-EMU spreads oplopen (b.v. Italië). Dat thema kan een topic worden als de ECB volgend jaar haar PEPP-obligatieportefeuille afbouwt. Op korte termijn kan EUR/ nog een tijd kan evolueren tussen 0.94 en pariteit. Aan de bovenkant van deze handelsband staat de SNB mogelijk klaar. In een context van zwakke groei en inflatie die onder controle is, hoeft een koers beneden de dieptepunten van dit en vorig jaar (lage EUR/CHF 0.94) ook niet voor de SNB. De voorbije dagen viel wel op dat de frank profiteerde van de forse daling van de (reële) rente in de kernlanden. Misschien is de SNB ondanks de lage absolute/reële rente volgend jaar toch nog goed geplaatst om de rente relatief snel te verlagen. 
 

EUR/CHF: frank trendmatige stijger, ondanks lage rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Hindernissen op pad klimaatdoel 2040

Hindernissen op pad klimaatdoel 2040