vlagecFed
vlagecFed

(Voor)laatste Fed-renteverhoging?

Marktrapport

Het stond in de sterren geschreven: de Fed- beleidsvergadering leverde een Salomonsoordeel op. Argumenten die twee weken geleden nog stevig aanstuurden op een renteverhoging met 50 basispunten (aanhoudend hoge inflatie, zeer krappe arbeidsmarkt) kregen minder gewicht en verloren het pleit tegen de gevolgen van de financiële windstoot. +25 basispunten dan maar. De doelzone voor de Fed-Funds rente bedraagt nu 4.75-5%. De obligatieportefeuille rolt verder af a rato van $95 mld/maand, al groeit de Fed-balans wel opnieuw (tijdelijk) door de noodkredieten die ze recent verstrekte.

Hoe moet het nu verder? Data-afhankelijk natuurlijk. Toch gaven de nieuwe driemaandelijkse vooruitzichten een duidelijke hint i.v.m. het Fed-scenario. De inflatie blijft dit jaar hoger dan verwacht (PCE inflatie eind dit jaar 3.3% i.p.v. 3.1%). Ook de werkloosheid blijft langer laag (4.5% eind dit jaar). Tegelijk stelde de centrale bank de groeiverwachtingen neerwaarts bij (0.4% van 0.5% dit jaar, 1.2% van 1.6% in 2024). De reeds doorgevoerde monetaire verstrakking zal steeds meer doorwerken in de economie. Dit proces wordt waarschijnlijk aangewakkerd door de recente financiële turbulentie. Powell maakt zich dan wel geen zorgen over de structurele gezondheid van het financiële systeem, toch zal de recente spanning de kredietcondities vestrakken en de kredietverlening temperen. Dit versterkt het proces waarbij de Fed via een lagere vraag uiteindelijk de inflatie probeert in te tomen. Ceteris paribus moeten Powell en co de rente dan minder verhogen. De communicatie over verdere stappen wijzigde van ‘continue verdere renteverhogingen’ in februari tot ‘verdere verstrakking indien nodig’. Het merendeel van de Fed-gouverneurs gaat uit van één bijkomende renteverhoging tot 5-5.25%. Als de dominosteentjes vallen zoals de Fed verwacht/hoopt, bevindt de rentecyclus zich nu in de laatste rechte lijn.

De marktreactie was in lijn met wat we recent al meer zagen. De rentes doken tot 25 bpn lager aan het korte eind van de curve. De markt zet tegen januari 2024 al in op een gecumuleerde 75 bpn aan renteverlagingen. Powell zei nochtans meermaals dat een renteverlaging dit jaar niet tot het basisscenario behoort. Marktlogica werkt echter anders. Als een centrale bank aangeeft dat de top van de rentecyclus in zicht is, gaat die markt per definitie op zoek naar de timing (en de snelheid) van de volgende versoepelingscyclus. Ook de lange rentes daalden stevig, vooral door een lagere reële rente (10-j onder 3.5%). De markt houdt rekening met een stevige groeivertraging, of erger. Ze sluit het scenario uit waarin de schade van de recente turbulentie meevalt, de arbeidsmarkt sterk en de inflatie hoog blijft. In dat geval zet de Fed zich nu veel te snel aan de zijlijn. Het zal veel sterke data vergen om de Amerikaanse centrale bank en het marktdenken terug op dat spoor te zetten.

Het afzwakken van het anti-inflatie-engagement van de Fed weegt fors op de dollar en staat in schril contrast met de aanhoudend doortastende retoriek van de ECB, ook gisteren nog. EUR/USD doorbrak de weerstand van 1.0803. Het jaarhoogtepunt van 1.1033 doemt snel op. De euro die profiteert van een ECB-geloofwaardigheidspremie t.a.v. Fed. Wie durfde dat pakweg 6 maanden geleden poneren?

EUR/USD : euro profiteert van ECB geloofwaardigheidspremie t.a.v. de Fed!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Hindernissen op pad klimaatdoel 2040

Hindernissen op pad klimaatdoel 2040