552021250
552021250

Op cruisecontrol

Marktrapport

Deze week hielden de Hongaarse (MNB) en de Tsjechische (CNB) centrale bank de rente onveranderd op respectievelijk 18% en 7%. Waar de ECB en de Fed de top in de rentecyclus nog niet hebben bereikt, zijn Centraal-Europese centrale bankiers al in een verder stadium. Sinds midden vorig jaar hebben ze zich aan de kant gezet. Zeg ‘nooit nooit’; maar als de inflatie de komende maanden afkoelt, is de kans klein dat ze de rente nog verhogen. De volgende vraag is dan logischerwijs wanneer ze kan worden teruggeschroefd. Zoals de kaarten nu liggen, is dat niet voor morgen.

De Hongaarse vraag naar een eventuele renteverlaging heeft een dubbele bodem. De ‘gewone’ beleidsrente (13%) is sinds september vorig jaar ‘buitenspel’ gezet door een noodrente van 18%. De MNB vond 13% voldoende om de inflatie onder controle te brengen. De markt deelde die mening niet. De 18%-rente was een parachute om de vrije val van de forint af remmen en de financiële stabiliteit te waarborgen. Na de recente turbulentie was het nu niet het moment om concreet te worden over wanneer die noodrente van 18% kan worden verlaagd. Dat kan enkel in een rustige context. Bovendien moet ook duidelijk zijn dat de inflatie (25.4% in februari) piekt. De MNB verwacht een forse daling in de tweede jaarhelft. Ze houdt dit jaar wel nog steeds rekening met een gemiddelde inflatie van 15-19.5%. Voor 2024 trok ze de voorspelling zelfs op (3%-5%). De inflatiedoelstelling van 3% wordt pas in 2025 ‘echt’ bereikt. In de ‘ideale wereld’ kan de MNB in mei of juni zijn teen eens in het water steken met een voorzichtige verlaging van de noodrente. Verlagingen van de basisrente komen er in het beste geval tegen het jaareinde. Tegen dan kan er natuurlijk nog veel gebeuren. De forint (EUR/HUF 380) kon de schade tijdens de recente turbulentie al bij al beperken. Zelfs als het algemene sentiment opklaart, vinden we dat de Hongaarse munt al vrij veel goed nieuws verdisconteert. Onder meer het dispuut met de EU over geblokkeerde fondsen sleept aan. Ondanks de weerstand van MNB-voorzitter Matolcsy, blijft de MNB ook onder druk staan van de regering om de rente niet langer dan nodig hoog te houden. Vanuit het perspectief dat het rentevoordeel tegen de euro afneemt, wordt EUR/HUF 372 een stevige weerstand voor de forint

De CNB bevindt zich nog iets meer op cruisecontrol dan de MNB. Toch was de stemming om de rente op 7% te houden niet unaniem. Eén havik vindt dat de inflatie (16.7% j/j in februari) te lang te hardnekkig blijft. Ook de beleidsverklaring geeft aan dat de rente nog altijd kan worden verhoogd indien nodig. Toch zien we dit als een ‘tactische waarschuwing’ naar de markt. De CNB vindt dat die te voorbarig is in het verdisconteren van renteverlagingen later dit jaar. De CNB heeft veel betere adelbrieven inzake ‘inflatiegeloofwaardigheid’ dan de MNB. Ze gaat er vanuit dat inflatie in 2024 dicht bij de 2% doelstelling komt. Dan wordt de reële beleidsrente zeer positief. Dat is in principe een steun voor de munt. Zelfs al stelt de CNB zich terughoudend op over de timing van eventuele renteverlagingen, dan toch doemt ook hier een scenario op waarbij de kroon rentesteun gaat verliezen tegen de euro. We vinden dat al veel goed nieuws is verdisconteerd. Het EUR/CZK jaardieptepunt van 23.35 is een belangrijke weerstand voor de kroon.

Tsjechische kroon en Hongaarse forint houden goed stand ondanks financiële turbulentie .

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Weer een shutdown in de VS?

Weer een shutdown in de VS?

Balanceren op een slappe koord

Balanceren op een slappe koord

Zwitserse frank corrigeert na SNB-pauze

Zwitserse frank corrigeert na SNB-pauze

Rentes luiden technische alarmbellen

Rentes luiden technische alarmbellen