2140463493
2140463493

Klimaat: 2030 niet bereikt en toch blik op 2040

Marktrapport

Cora Vandamme

De zomer van 2023 mag dan wel wisselvallig zijn in ons land, elders in Europa en daarbuiten is het de zomer van (alweer) warmterecords. Recent nog maakte de World Weather Attribution onderzoeksgroep bekend dat de hittegolven die Noord-Amerika en Europa in juli troffen "vrijwel onmogelijk zouden zijn geweest zonder klimaatverandering". De klok tikt dan ook voor beleidsmaatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

2030 staat om de hoek

Sinds vorige zomer zijn er enkele belangrijke stappen gezet op het vlak van klimaatwetgeving in de EU. Zo werden er verschillende wetten gestemd die de realisatie van de ambitieuze en bindende Fit-for-55 doelstelling mogelijk moeten maken. De meest in het oog springende voorbeelden zijn de CO2-grensbelasting (CBAM), de verplichte installatie van oplaadpunten voor auto’s en vrachtwagens, een vergroening van de brandstoffen in de lucht- en scheepvaartsector, een snellere daling van de EU ETS emissierechten en een verbod op de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotors tegen 2035.

De nieuwe wetten komen geen moment te vroeg want de tijd om de 2030 doelstellingen te halen begint stilaan te dringen. Bovendien geldt dat, hoe langer er gewacht wordt met het ondernemen van actie, hoe groter de transitiekosten zijn. Het loont dus om de nodige maatregelen niet op de lange baan te schuiven.

De nieuwe wetten zijn een belangrijke maar niet voldoende voorwaarde om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Er zullen nog bijkomende iniatieven nodig zijn als de EU de netto emissies van broeikasgassen tegen 2030 met 55% (t.o.v. 1990) wil verminderen. Dat dit niet vanzelfsprekend is bleek recent nog toen er door de regionale regeringen in België onderhandeld werd over het Belgische klimaat- en energieplan. Onenigheid over de haalbaarheid van de klimaatdoelstelling die de EU verwacht van België (47% daling van de emissies in de ESD-sectoren) en over de regionale verdeling van de inspanning heeft ertoe geleid dat België de deadline gemist heeft voor het indienen van haar voorlopige plan.

Vooruitkijken naar 2040

Hoewel we nog niet op het juiste pad zitten om de huidige klimaatdoelen van 2030 te halen wordt er toch al vooruit gekeken naar het volgende decennium. Momenteel werkt de EU aan haar klimaatdoelstelling voor 2040. Ze hield hiervoor een publieke raadpleging tussen april en juni 2023 en de input uit deze bevraging wordt de komende maanden verwerkt.

Voorlopig gebeurt er dus veel achter de schermen en we zullen moeten wachten tot het eerste kwartaal van 2024 voor we de voorgestelde 2040 doelstelling te horen zullen krijgen. Er zijn wel reeds voorzichtige signalen dat de doelstelling opnieuw ambitieus zal zijn en reeds dicht zal aanleunen bij de 2050 netto nuldoelstelling. De EU wil duidelijk haar voortrekkersrol in de klimaattransitie blijven waarmaken. Spijtig genoeg zal deze inspanning enkel lonen om de transitiekosten laag te houden. De fysieke kosten van de klimaatverandering hangen immers niet alleen af van de inspanningen van de EU maar ook van de rest van de wereld. Het blok heeft immers ‘slechts’ een aandeel van 7% (zie figuur) in de globale fossiele CO2-emissies (of 9% als we de emissies uit invoer meetellen).

Uitstoot van fossiele koolstofdioxide in 2021 (in % van totale werelduitstoot)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

Stevigere bodem na rentecorrectie?

Stevigere bodem na rentecorrectie?

Een rode stippellijn

Een rode stippellijn