1937680252
1937680252

Forint blijft sterk na afbouw ‘noodrente’

Marktrapport

Het globaal monetair beleid belandde duidelijk in een mistige, moeilijk in te schatten fase aan. Sommige centrale banken zetten de anti-inflatiecampagne voort (ECB) of zullen dat moeten doen (BoE) omwille van de blijvend hoge inflatie. Anderen zien ruimte voor een pauze om het effect van de geleverde inspanningen zijn werk te laten doen (mogelijk de Fed). Nog anderen denken dat ze reeds voldoende hebben gedaan en proberen de kans op renteverlagingen in te schatten (Reserve Bank of New Zealand). De Hongaarse centrale bank (MNB) is al enige tijd een complex buitenbeentje. Dat bleek opnieuw op de beleidsbeslissing dinsdag.

De officiële beleidsrente (base rate) bedraagt al sinds september 13%. De MNB houdt vol dat dit voldoende is om inflatie binnen de beleidshorizon (2 j.) terug te brengen richting de 3.0%-doelstelling. Of dit effectief zo is (inflatie bedroeg in april 24%) is al lang voer voor discussie. De markt deelde die mening aanvankelijk duidelijk niet. De forint kwam in de herfst vorig jaar fors onder druk. Dat had te maken met de veel te hoge inflatie en dus zwaar negatieve reële rente. De forint kreeg ook om andere redenen tegenwind zoals een fors extern tekort door de oplopende energieprijzen, het uitblijven van Europese geldstromen door politieke discussiepunten met Europa en een algemeen moeilijk risicosentiment. Om de druk op de forint (die het inflatieprobleem nog verergerde) op te vangen, riep de MNB een noodrente van 18% in het leven. Dat moest samen met andere liquiditeitsbeperkende maatregelen de financiële stabiliteit helpen herstellen.

Het duurde even, maar vooral dit jaar maakt de forint een mooie comeback. Ook andere ‘stabiliteitsissues’ zoals het extern tekort verbeterden aanzienlijk (forse daling energieprijzen) terwijl een strakker fiscaal beleid kan bijdragen tot een betere perceptie omtrent de Hongaarse financiële stabiliteit. De MNB bereidde de markt vorige maand al voor en achtte het moment gekomen om de noodrente met 1% te verlagen tot 17%. In een ideaal scenario kan dit maandelijks worden herhaald zodat de kloof tussen de noodrente en de beleidsrente van 13.0% zich eind september dicht, al is er geen vaststaand pad uitgetekend.

Een verlaging van officiële beleidsrente van 13.0% is gezien de nog steeds hoge inflatie nog lang niet aan de orde. In dit verband gaf MNB-vicevoorzitter Virag aan dat de centrale bank eind dit jaar een positieve reële beleidsrente nastreeft die ze in 2024 wil behouden. In een scenario (KBC) waar inflatie in november richting 10% daalt, opent dat perspectief op een beperkte verlaging van de beleidsrente eind dit jaar. De recente capriolen van de inflatie (in Hongarije en daarbuiten) tonen wel dat zo’n timing een grote mate van onzekerheid inhoudt.

Afgemeten aan de reactie van de forint krijgt de MNB-aanpak tot nader bericht het fiat van de markt. De Hongaarse munt won zelfs lichtjes terrein na de beslissing. Dat is op zich positief. Ook de boodschap om op termijn te streven naar een positieve reële beleidsrente is in principe goed nieuws voor de munt. Blijft natuurlijk het feit dat de MNB de sterkte van de forint zal blijven aanwenden om de rentesteun (al dan niet versneld) af te bouwen. In zo’n scenario zien we de forint uittoppen. De zone 366/370 is een sterke steun voor EUR/HUF (weerstand voor de forint). Hoe dan ook blijft de Hongaarse munt nog steeds kwetsbaar als de algemene markvolatiliteit zou toenemen, om welke reden dan ook.
 

EUR/HUF: forint houdt zich sterk na MNB-renteverlaging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord