1486855688
1486855688

Dollarswapovereenkomsten garanderen de beschikbaarheid van liquiditeit

Marktrapport

Als gevolg van de turbulenties in de bancaire sector, met als katalysator het faillissement van SVB, bereiden de grote centrale banken zich voor op het mogelijke gevaar van een dollarschaarste voor niet-Amerikaanse banken, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de Fed. Zo’n schaarste, hoewel onwaarschijnlijk, zou kunnen ontstaan indien de financieringsmogelijkheden in dollar door een fors oplopende risicoaversie ernstig worden verstoord.

Daarom besloten zes van de belangrijkste centrale banken (Fed, ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan en de Zwitserse Nationale bank) op 19 maart om hun bestaande (wederzijdse) 7-daagse valutaswaplijnen niet enkel met weekfrequentie, maar met dagelijkse frequentie aan te bieden. Het afgesproken bedrag dat zo kan worden geleend in de munt van de partner-centrale bank was al ongelimiteerd, en dat kan dus nu op elk moment ingaan. Die uitzonderlijke maatregel werd van kracht op 20 maart en duurt ten minste tot eind april om de vlotte werking van de marktfinanciering in US dollar te ondersteunen. De swaplijnen dienen als een belangrijk liquiditeitsvangnet, dat een plotse ‘credit crunch’ voor bedrijven en gezinnen moet helpen vermijden.

Lessen uit de Grote Financiële Crisis

De swaplijnen zijn deel van de lessen die de grote centrale banken trokken uit de Grote Financiële Crisis. Na de val van Lehman Brothers in september 2008 droogden de financieringsmogelijkheden op de Amerikaanse markt op door de forse toename van risicoaversie. In die omstandigheden werd het zeer moeilijk voor niet-Amerikaanse banken om aan voldoende US dollar te raken om zo hun activa in USD te financieren. Dat zorgde voor het gevaar dat die banken die activa overhaast moesten verkopen (‘fire sale’) en zo extreme prijsvolatiliteit zouden veroorzaken. Om dat te voorkomen, spraken de centrale banken bilaterale valutaswaplijnen af. In het kader van zo’n swaplijn-overeenkomst kan bijvoorbeeld de ECB aan de Fed tijdelijk USD vragen in ruil voor EUR. Zo moet de ECB niet uit haar eigen deviezenreserves putten. Vervolgens stelt de ECB de verkregen US dollars ter beschikking aan een bank uit de eurozone in een klassieke repo-operatie, met een dollar-gedenomineerd activa als onderpand. Per saldo krijgt een  eurozonebank, die geen rechtstreekse toegang heeft tot de Fed, zo via de ECB indirect wel toegang tot Fed dollar-liquiditeiten.

In 2011 werden deze ad hoc-valutaswaplijnen gegroepeerd in een netwerk tussen de zes vermelde centrale banken. In oktober 2013 werden die tijdelijke afspraken dan geïnstitutionaliseerd in een permanent kader. Voor de ECB hebben deze dollarswaplijnen hun nut bewezen in Europese overheidsschuldencrisis, en vooral tijdens het uitbreken van de pandemie vanaf maart 2020. Door de extreme risico-aversie op de markten was er toen een ‘run’ op US dollar-liquiditeit, die met behulp van de valutaswaplijnen ten dele kon worden opgevangen.

Op dit moment loopt het niet zo’n vaart. We mogen echter niet vergeten dat de Fed tot nader order elke maand voor 95 miljard USD liquiditeit uit de markt haalt door haar QT-programma. Tot nu toe is dat geen probleem, maar wanneer een kritieke drempel wordt overschreden, kunnen de valutaswaplijnen weleens opnieuw hun nut bewijzen.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

Stevigere bodem na rentecorrectie?

Stevigere bodem na rentecorrectie?