2261362793
2261362793

De ene renteverhoging is de andere niet

Marktrapport

Gisteren beslisten na de Fed, ook de Norges bank (NB), de Zwitserse centrale bank (SNB) en de Bank of England (BoE) over het rentebeleid. Alle drie verhoogden ze de rente zoals verwacht. De SNB, die maar één keer per kwartaal bijeen komt, had nog wat inhaalwerk en verhoogde met 50 bpn. De BoE en de Norges bank trokken de rente zoals verwacht op met 25 bpn. Toch was er een duidelijk verschil in inschatting over hoe het verder moet.

De SNB laat er geen twijfel over bestaan dat ze verdere stappen kan zetten als de inflatie niet snel terugkeert tot de 0-2% doelzone. Ook interessant: het communiqué was opvallend expliciet over de rol die een sterke frank heeft in het monetair transmissiemechanisme. De expliciete vermelding is waarschijnlijk geen toeval. Wie dacht dat de turbulentie rond Credit Suisse een reden kon zijn voor een zwakkere frank, krijgt een duidelijk signaal dat dit wordt ‘gecounterd’ door een tegenpartij met nog steeds ‘heel diepe zakken’/deviezenreserves. Een verzwakking van de frank boven pariteit werd alvast verworpen.

De Norges bank trok niet enkel de rente op tot 3%. Ze zette ook het verwachte toekomstig rentepad hoger. In december hield de NB nog rekening met een piek in de beleidsrente nabij 3%. Nu geeft ze aan dat de rente waarschijnlijk moet worden opgetrokken tot 3.5%. De economie doet het beter dan verwacht, de arbeidsmarkt blijft krap en de inflatie blijft mogelijk ook in 2025/26 nog steeds boven 2%! Zoals in Zweden, wordt ook voor de NB bank de zwakke kroon een variabele van belang in de monetaire vergelijking. Die kroon verstevigde gisteren van ruwweg EUR/NOK 11.35 tot 11.25. Mogelijk helpt het signaal van de NB om een bodem te leggen. Anderzijds behoort de NOK zelfs bij een eventuele rente van 3.5% natuurlijk nog niet tot de klas van de hoogrentende munten. Misschien moet de NB nog verder opschuiven om de kroon echt hogerop te helpen.

Vergeleken met de NB en de SNB, bevindt de BoE zich in het kamp van de ‘softies’. Na de onverwacht forse inflatie-opstoot in februari (10,4%) kon de BoE niet anders dan de rente verhogen met 25 bpn tot 4.25%. Die inflatie-opstoot werd opvallend vakkundig ‘weg geïnterpreteerd’. Ze is vooral gevolg van één wispelturige component in de inflatiekorf (kledij en schoenen). Anderzijds doet de diensteninflatie het volgens de BoE zelfs iets beter dan verhoopt. Ook de loonontwikkeling blijft binnen wat de BoE vooropstelde. Ondanks een iets gunstigere inschatting van de groei (nota bene voor een groot deel door bijkomende fiscale stimulus!) acht de BoE het zelfs mogelijk dat de inflatie de komende maanden iets sneller afkoelt dan verwacht. We vinden dit een merkwaardige conclusie na de recente inflatieopsprong. De BoE blijft bij haar analyse van februari dat ze de rente verder kan verhogen als de inflatie hardnekkiger blijft dan verwacht. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar ceteris paribus betekent dit ook dat de bank een pauze kan inlassen of zelfs de rentecyclus kan beëindigen als inflatie wel terugkeert tot het BoE-scenario. Vanmorgen wint het pond wat terrein na sterker dan verwachte kleinhandelsverkopen. Toch stelt dat ons niet echt gerust. Het anti-inflatie-engagement van Bailey en co is veel minder sterk dan dat van de ECB. EUR/GBP 0.8722 blijft waarschijnlijk een moeilijk te doorbeken steun voor EUR/GBP (GBP-weerstand). 

EUR/NOK: Zwakke kroon wordt factor van belang voor de NB.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?