Belgische overheidsfinanciën op het goede spoor … houden

Marktrapport

De Belgische begroting zette in 2018 met een tekort van 0,8% van het bbp het beste resultaat sinds 2007 neer. Dat 2018 een goed jaar voor de begroting was, is vooral te danken aan de sterke toename van de voorafbetalingen door bedrijven en zelfstandigen tegen de achtergrond van hogere boetes voor geen of onvoldoende voorafbetalingen. Aangezien het een tijdelijke factor betreft, zal het begrotingstekort in 2019 (bij ongewijzigd beleid) opnieuw toenemen. De Nationale Bank (NBB) raamt het tekort voor dit jaar op 1,6% van het bbp en ziet het cijfer daarna verder verslechteren tot een tekort van 2,0% in 2021.

De sanering bleef tijdens de voorbije legislatuur eerder beperkt. De afname van het begrotingstekort in 2014-2018 (van 3,1% tot 0,8% van het bbp) was immers vooral te danken aan de lagere rentelasten (1,0%), de gunstige conjunctuur en eenmalige ingrepen (0,6%). Het effectieve begrotingsbeleid, dat wordt afgelezen van de verandering in het structureel primair saldo, droeg maar 0,7% bij tot de afname van het tekort. Hoewel het totale saldo relatief meer verbeterde, was de sanering door de regering Michel (2014-2018) zelfs iets kleiner dan die van de vorige regering Di Rupo (2011-2014). Terwijl de regering Di Rupo vooral koos voor belastingverhogingen, verlaagde de regering Michel de uitgaven. De budgettaire ruimte die ontstond, werd wel ingevuld door belastingverlagingen en minder door een versterking van de financiën.

Om een voldoende verdere afbouw van de Belgische overheidsschuld te garanderen, blijft een aangehouden sanering nodig. Door de val van de regering kon de begroting 2019 niet meer goedgekeurd raken en kwam er een noodbegroting met 'voorlopige twaalfden'. De overheid kan in 2019 elke maand een twaalfde uitgeven van de begroting van 2018. Dat zorgt ervoor dat 2019 een verloren jaar zal blijken inzake verdere gezondmaking van de publieke financiën. Ook andere factoren baren zorgen over de toekomstige ontwikkeling van het begrotingssaldo. De economische groei vertraagt en het is onwaarschijnlijk dat de rente

langdurig op het huidige historisch lage peil zal blijven. Hoewel de verwachte vergrijzingskosten dankzij hervormingen een stuk lager zijn komen te liggen, zullen ook die op de financiën wegen.

De schuldgraad daalde de voorbije jaren van een piek van 107,6% van het bbp in 2014 tot 102,3% in 2018. Om de schuld op een voldoende sterk neerwaarts traject te houden, moet naast een aangehouden sanering ook het groeipotentieel van de Belgische economie worden versterkt. Hiervoor blijven de komende jaren bijkomende hervormingen (o.a. inzake de arbeidsmarkt) en investeringen (o.a. inzake infrastructuur) noodzakelijk. De impact van een normalisering van de rente op de financiën moeten we wel nuanceren: een rentestijging impliceert, gegeven het nog hoge schuldniveau, wel een toename van de rentelasten in de loop der tijd, maar door de hoge gemiddelde looptijd van de schuld zal die toename slechts erg geleidelijk intreden.
 

Figuur - Belgische publieke financiën, 2011-2018 (in procentpunten bbp)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

The trend is your friend

The trend is your friend
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.