2%: we zijn er! … Of toch niet?

Marktrapport

Inflatie blijft ‘talk of the town’ op de markt en onder de centrale bankiers. Om het voor iedereen nog eens duidelijk te maken waar het echt om ging, herformuleerde de ECB in juli haar beleidsobjectief. Ze streeft niet langer naar een inflatie kortbij 2%. Het is nu 2% zonder meer. Ze kijkt door kortetermijn schommelingen. Na een periode van te lage inflatie mag die tijdelijk boven 2% blijven. Dat helpt om de inflatieverwachtingen in de economie en in de markt nabij 2% te verankeren.

Over naar het actuele debat op het veld. Gisteren werden de notulen van de ECB-beleidsvergadering van september vrijgegeven. Daarin bleek alvast dat de nieuwe formulering niet echt voor duidelijkheid, laat staan éénstemmigheid, zorgde. De discussie tussen de haviken en de duiven over het al dan niet tijdelijk karakter van de inflatie is ondertussen gekend. Ondertussen is er blijkbaar ook discussie over de inflatievooruitzichten die de economische stafleden opmaken. Herinner u: op basis van hun economisch model ziet de ECB-staf de inflatie voor dit jaar op 2.2% om in 2022 en 2023 terug te vallen tot respectievelijk 1.7% en 1.5%. De thesis van het tijdelijk karakter van de inflatie bevestigd, dus. Een aantal gouverneurs had blijkbaar twijfels over die voorspelling. De inflatievooruitzichten moeten systematisch worden opgetrokken en dat moet mogelijk nog wel eens gebeuren. De Europese inflatie steeg in september alvast verder van 3.0% tot 3.4%. De kerninflatie trok aan van 1.6% naar 1.9%.

De discussie over de eventuele top en het tempo van de latere terugkeer richting de 2%-doelstelling blijft een moeilijke oefening, ook voor de technische bollebozen met een krachtig model. Daarom gooien we het even over een andere boeg. Een belangrijke overweging voor de ECB is de verankering van de inflatieverwachtingen. Hier is recent een stevige stap gezet. De 10-j EMU inflatieswap ging eerder deze week even boven de psychologische kaap van 2.0% (nu terug 1.96%). De 5-j inflatieswap vatte nog iets overtuigender post boven dat niveau (2.05%). De markt heeft niet altijd gelijk maar als signaal i.v.m. de verankering kan dit tellen. Ondertussen herhaalt de ECB wel dat ze de financieringscondities soepel wil houden over het geheel van de eurozone om het herstel blijvend te ondersteunen.

Over hoeveel monetaire steun de economie nu nog nodig heeft, kan je discussiëren. Hoe dan ook zijn de EMU-rentes sinds eind augustus aan een onafgebroken opmars bezig. Het tijdspad en de verschillende absolute renteniveaus vertekenen de vergelijking tussen bijvoorbeeld de Europese en de Amerikaanse 10-j swaprente, maar sinds de start van de rentetrend eind augustus is de opmars van de EMU-rente minstens even impressionant als in de VS. Verschil is dat de Europese beweging volledig gedragen wordt door hogere inflatieverwachtingen. In eerste instantie is dit goed nieuws voor de ECB: de markt gelooft dat ze haar inflatiedoelstelling zal bereiken. Vraag is echter hoe lang dit goed nieuws blijft. Geeft de markt met inflatieverwachtingen nabij of zelfs boven de 2% niet stilaan het signaal dat de prijsstijging een negatieve factor voor de economie dreigt te worden? Misschien wordt het zelfs vanuit groei-oogpunt beter dat ook de ECB inflatie iets meer gewicht geeft in haar beleidsoverweging. Hoe dan ook, de lange rentes stijgen op dit ogenblik niet zozeer omdat de markt vreest dat de ECB te snel en te fors zal optreden tegen de inflatie, maar omdat ze (nog) niet optreedt. Is dat wat de ECB wil? Waar ligt het kantelpunt …?

Inflatieverwachtingen (rood) sturen Europese (swap)rente (groen) steeds hoger  

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans