Het licht kan dus tóch uitgaan

Marktrapport

China wordt sinds kort geplaagd door toenemende elektriciteitstekorten, vooral in het oosten van het land. Als gevolg van die schaarste koppelt China meer en meer sectoren en bedrijven tijdelijk af van het elektriciteitsnet. Bedrijven in de industriële hub Dongguan legden hun productie tot vier of vijf dagen per week stil. In andere provincies wordt gefocust op de meest energieverslindende industrieën, zoals cement of aluminium. In enkele uitzonderlijke gevallen wordt ook de levering van ‘residentiële’ elektriciteit gerantsoeneerd. Het licht gaat anno 2021 dus daadwerkelijk uit in China. Dit doet onwillekeurig denken aan de Belgische situatie in 2018, toen steden en gemeenten afschakelplannen uitwerkten om dreigende elektriciteitstekorten op te vangen.

De tekorten komen niet geheel onverwacht. Ze zijn deels gevolg van een doorgedreven economisch vergroeningsbeleid en een binnenlandse energieproductie die de sterke (heropenings)vraag niet kan volgen. Sinds het 13de vijfjarenplan (2016-2020) zetten de Chinese autoriteiten sterk in op de vergroening van de economie op basis van een dubbel-controle doel. Ze willen niet alleen de totale energieconsumptie verminderen, maar ook de energie-intensiteit van het bbp. Het doel staat nu op 13,5% reductie over de periode 2021-2025. Die doelstelling staat zeer hoog op de Chinese beleidsagenda, niet alleen omwille van de aangekondigde klimaattransitie (het 30/60 plan), maar ook omwille van het internationaal prestige dat te winnen of te verliezen valt met de geboekte vooruitgang in emissiereducties – zeker nu de nieuwe klimaatconferentie voor de deur staat. Vooruitgang in het halen van de doelstellingen blijft al bij al beperkt. Lokale overheden worden nu voor hun verantwoordelijkheid geplaatst en rantsoeneren elektriciteit.

Productiebeperkingen spelen ook een belangrijke rol in de elektriciteitsschaarste. De structurele onderinvesteringen in steenkool en de beperkte koolvoorraden verhinderen dat de energieproductie snel wordt opgeschroefd om aan de boomende elektriciteitsvraag te voldoen. Een cap op de elektriciteitsprijs zorgt er bovendien voor dat de stijgende invoerprijzen van steenkool niet kunnen worden doorgerekend in de prijs. Het gevolg is een (tijdelijk) tekort aan productie en een sterke vraag naar andere energiebronnen die snel kunnen ingezet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gascontainerschepen die worden omgeleid naar China.

Elektriciteitstekorten in de tweede economie van de wereld kunnen wel degelijk grote effecten hebben. De negatieve aanbodschok zal niet alleen te voelen zijn in China, met een lagere groei en hogere inflatie, maar zal ook spillover-effecten genereren. Sommige zijn al zichtbaar. Denk maar aan stijgende gas- en steenkoolprijzen. Later in de cyclus volgen hogere export- en productieprijzen en uiteindelijk mogelijks ook inflatie. Dat de klimaattransitie wel degelijk macro-economische effecten genereert, is met dit voorbeeld nog maar eens aangetoond.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

China: productie en invoer van steenkool (12-maands rollend gemiddelde)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.