EU kan verschil maken als serie-emittent

Marktrapport

De Europese Unie viert vandaag haar debuut op de obligatiemarkten in het kader van NextGenerationEU. Het tijdelijk herstelinstrument van €750-800 miljard is het zwaartepunt van de Europese meerjarige begroting (2021-2027) en het Europese paradepaardje op vlak van gecoördineerde actie om de onmiddellijke economische en sociale schade ten gevolge van de coronapandemie te herstellen. Eerder was de EU dit jaar als emittent al actief om het Europese SURE-programma – budget van €100 miljard voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken – te financieren.

De gesyndiceerde uitgifte van vandaag heeft een looptijd van 10 jaar. De uitgifteprijs, het bedrag en andere details worden deze namiddag gepubliceerd. Afgaande op vorige EU-uitgiften en hun succes is €10 miljard geen uitzondering. Gelukkig maar, want deze eerste lening wordt zeker en vast niet de laatste. Voor het einde van het jaar mikt de EU erop om €80 miljard op te halen via obligaties. In juli volgen nog twee syndicaties. Vanaf september mikt de EU maandelijks op een nieuwe obligatie en op een veiling van extra (bestaande) obligaties. In de periode 2022-2026 stijgt het jaarlijkse uitgiftevolume tot ongeveer €150 miljard. Ter vergelijking: België haalde in het uitzonderlijke 2020 €44.5 miljard op via middellange termijn obligaties. Dit jaar valt het doel terug tot zo’n €36.5 miljard. Op Europees niveau is enkel de financieringsbehoefte van de grote vier – Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje – groter dan die van de EU.

De rol die de EU de volgende jaren op de obligatiemarkt zal spelen kan langetermijngevolgen hebben op de rentemarkt. Na de netto-uitgifte van obligaties zal de uitstaande schuld na 2026 in eerste instantie vooral worden geherfinancierd. Het grote aantal uitstaande EU-obligaties creëert een liquide alternatief voor bijvoorbeeld Duitse overheidsobligaties als veilige haven in tijden van nood. De EU-obligaties dragen immers ook de hoogste AAA-kredietrating. Op termijn kan een einde aan die monopolypositie leiden tot een relatief hogere Duitse rente die dichter aanleunt tegen de Europese swaprente. De EU mikt op 2058 als einddatum om de geleende middelen terug te betalen. Daarvoor wil ze nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Denk maar aan koolstofheffingen, een heffing van digitale taksen of een EU-systeem voor de handel in emissierechten.

Ondanks die goede terugbetalingsintentie is mogelijk de kiem gezaaid voor een min of meer uniforme Europese obligatiemarkt, naar analogie met de Amerikaanse Treasurymarkt. Eén van de grote voordelen van Europese leningen is dat de kostprijs voor vele landen lager ligt dan wanneer ze zelf aan de bak moeten. Een nog meer liquide, hooggewaardeerde, activapool is nog zo’n win. Voorlopig wijst geen enkel signaal in die richting, maar 2058 is nog ver weg. Er zijn het voorbije decennium wel andere heilige huisjes ingetrapt. Denk maar aan de Griekse schuldherschikking of negatieve beleidsrentes door de ECB.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Verschil tussen Europese 10j swaprente en Duitse 10j rente: EU als nieuwe reguliere emittent kan spread verder doen dalen

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?