Donker ECB Financial Stability Report met groen tintje

Marktrapport

In haar halfjaarlijks rapport over de financiële stabiliteit in de eurozone waarschuwt de ECB voor systemische risico’s in de nasleep van de pandemie. Hoewel de ECB optimistisch is dat de economische en financiële situatie zal herstellen, wijst ze op de macro-financiële erfenis die de crisis zal nalaten. Die is niet gering. Stijgende schuldratio’s en zwakkere balansen van de niet-financiële bedrijfssectoren houden volgens de ECB belangrijke risico’s in voor de financiële stabiliteit. Zonder tijdige aanpak dreigen financiële stress en volatiliteit de economische heropleving te bemoeilijken. In die context vermeldt de ECB ook de “remarkable exuberance” op aandelenmarkten.

De ECB wijst onder meer op de sterke stijging van de overheidsschuld – voornamelijk als gevolg van de steunmaatregelen tijdens de crisis. De overheidsschuld in de eurozone steeg van om en bij 86% tot 100% van het eurozone-bbp. En ook in 2021 verwacht de ECB een verdere toename als gevolg van de wintergolven van de pandemie. Overheden hebben maximaal geprofiteerd van soepele financieringsvoorwaarden om de looptijd van de schuld te verlengen en de afbetalingslasten te drukken, wat de kwetsbaarheid op korte termijn beperkt. De schuldniveaus blijven volgens de ECB op middellange termijn wel de overgang naar een genormaliseerd budgettair beleid hypothekeren, vooral voor de landen met de hoogste schuld. Zij zouden immers in geval van opflakkering van onzekerheid rond de houdbaarheid van de schuld verplicht zijn het ondersteunend beleid verder te zetten om de zogenoemde adverse sovereign-bank-corporate nexus te stoppen. Met een totale schuldratio (overheid en niet-financiële private sector) van meer dan 330% bbp staat België in het rijtje van hogeschuldenlanden (zie figuur). Buitenlandse intragroepfinanciering verklaart wel een deel.

De ECB uitte ook haar bezorgdheid voor oplopende bedrijfsschulden en verzwakkende balansen. Die schuldtoename is vooral waarneembaar bij bedrijven met een hoge leverage (verhouding schuld tot eigen vermogen). De bedrijven met de (10%) hoogste leverage ratio zagen deze verder oplopen van 220% eind 2019 tot boven 270% eind 2020. De ECB benadrukt dan ook de noodzaak van een voortgezette, gerichte ondersteuning om leefbare bedrijven door de nasleep van de crisis te trekken. Tegen die achtergrond bevestigde Vice-President De Guindos de noodzaak voor soepele financieringsvoorwaarden en dat elke mogelijke vermindering van monetaire stimulus geleidelijk, zeer voorzichtig en in lijn met de economische heropleving moet gebeuren.

Daarnaast benadrukt de ECB ook de mogelijke systemische financiële risico’s verbonden aan de klimaatverandering. De nieuwe ECB-analyse vernoemt zowel transitierisico’s – de risico’s verbonden aan de overgang naar een duurzame economie – als de directe ’fysieke’ risico’s – directe schade als gevolg van klimaatverandering. Die klimaatrisico’s zijn geconcentreerd in bepaalde financiële sub-sectors, regio’s of individuele instellingen en kunnen systemische effecten hebben. De financiële sector heeft volgens de ECB een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een duurzame economie. De komende maanden worden erg belangrijk in deze context. De Europese Commissie zal tegen eind juni een aantal voorstellen doen in verband met de Green deal en de overgang naar een meer duurzame economie. De voorbereidende Raadsmeeting van deze week toont dat er nog werk aan de winkel is om de neuzen in eenzelfde richting te krijgen en de nodige (rechts)zekerheid te verschaffen in verband met de overgang naar een structureel begrotingsevenwicht.

 

Figuur - Schuldpositie in de eurozone en VS (2020 in % BBP)

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.