Perifere rentes lopen op

Marktrapport

Recent ging de aandacht op de rentemarkt vooral uit naar inflatie. Twijfel over het al of niet tijdelijk karakter van de inflatieopstoot duwde rentes gestaag hoger. De centrale banken stellen alles in het werk om te voorkomen dat een vroegtijdige rentestijging het herstel ondermijnt. De Fed aanvaardt een geleidelijke stijging van de lange rente als uiting van dat herstel. De ECB was/is nog niet zo ver. In maart dreef ze het tempo van haar obligatieaankopen binnen de PEPP-crisisenveloppe van €1850 mld op. Dat houdt de monetaire condities in de hele EMU voldoende soepel om de corona-opstoot het hoofd te bieden en het herstel later dit jaar alle kansen te geven.

In de EMU houden soepele monetaire condities voor de hele zone twee elementen in. Vooreerst is er de ‘risicovrije basisrente’, de facto de Duitse rente. Daarnaast bepalen lokale kredietrisicopremies de condities in individuele landen. De spreads op overheidsobligaties zijn niet de enige maar wel een belangrijke parameter. De ‘flexibele’ benutting van PEPP voorkomt dat de kredietcondities tussen verschillende landen te ver uiteenlopen. De markt pikte het signaal van de ECB aanvankelijk goed op. De spreads voor landen als Italië en Spanje stabiliseerden op een historisch laag niveau. Sinds april startten echter zowel de Duitse ‘basisrente’ als de spreads een gestage opmars. Zo steeg de Italiaanse 10-j rente van een dieptepunt (0.42% in februari) tot 1.13%, het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. De reden?

Vooreerst is er een argument van relatieve kost. Als de risicovrije rente stijgt, is het relatief enkel interessant om papier met een hoger risico aan te houden als men een hogere premie ontvangt. Daarnaast startte het debat over het terugschroeven van obligatieaankopen. De eerste ‘deadline’, de ECB-vergadering van 10 juni, nadert met rasse schreden. In functie van de nieuwe groei- en inflatievooruitzichten, wordt over het PEPP-aankooptempo beslist. We spreken ons niet uit over de exacte timing, maar in een positief economisch scenario zullen de aankopen in de aanloop naar de PEPP-(eind?)vervaldag van maart 2022 hoe dan ook afnemen. Het is logisch dat wie het meest profiteerde van de aankopen wat moet ‘inleveren’. Bovendien gebeurt dit in een context waar geldbehoeften van bijvoorbeeld de Italiaanse regering groot blijven. Volgens de vooruitzichten van de Europese commissie loopt het begrotingstekort in Italië verder op van 9.5% vorig jaar tot 11.9% dit jaar. Eind april keurde de regering Draghi een uitgebreid herstelpakket goed ter waarde van €235 mld (13.2% van het BBP), weliswaar gespreid over verschillende jaren. Dat maakt gebruik van transfers (maar ook leningen) uit het EU herstelfonds (NGEU). Bij een efficiënte aanwending kan dit het groeipotentieel van de Italiaanse economie ondersteunen. Hoe dan ook laat corona het land achter met een overheidsschuld van om en bij de 160% van het BBP. Zelfs in de veronderstelling dat de ECB ‘sine die’ de bestaande portefeuille aan obligaties doorrolt, blijft hier een meer dan gemiddeld ‘krediet- en financieringsrisico’ sluimeren. De stijging van spreads voor landen als Italië maakt de beslissing over de afbouw van het ECB-crisisbeleid niet gemakkelijker. Het kan wat contradictorisch overkomen, maar een ‘terugkeer naar normaal’ is niet per definitie gunstig voor obligaties van landen met een minder sterk kredietprofiel. De kans is groot dat de lange, trendmatige daling van de intra-EMU kredietspreads achter ons ligt. We kijken alvast uit hoe de ECB met deze moeilijk balans omgaat wanneer de afbouw van obligatieaankopen op 10-juni op te tafel komt.

Figuur - Ligt de bodem in intra-EMU spreads achter ons?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.