Amerikaanse jobstijding: this time is different

Marktrapport

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics publiceerde vrijdag haar meest recente payrollsrapport. In december sneuvelden onverwacht 140 000 jobs. De markt ging uit met een nieuwe toename van 71 000. De daling maakt een einde aan de stijgende trend in de tewerkstelling sinds mei 2020.

Daarmee kwam ook een einde aan de hoop van sommige analisten op een sterk V-vormig herstel van de Amerikaanse tewerkstelling. In de eerste fase van de crisis – met een verlies van meer dan 20 miljoen jobs – veerde de tewerkstelling immers terug sterk op met een netto jobcreatie van meer dan 10 miljoen in de daaropvolgende maanden. Die sterke impuls en veerkracht van de tewerkstelling was een trendbreuk met vorige crisissen, waar de respons van de arbeidsmarkt veel geleidelijker en inerter verliep. De “this time is different” hypothese wankelt. De dynamiek op de arbeidsmarkt vertraagde de voorbije maanden in een beweging die deels samenloopt met de intensifiëring van de tweede pandemische golf. Een stabilisering of zelfs een daling van de tewerkstelling komt dan ook niet volledig onverwacht en veegt het V-vormig herstel op de arbeidsmarkt uit.

Toch is het belangrijk om dieper te graven naar de oorzaken van de recente daling van de Amerikaanse tewerkstelling. In tegenstelling tot vorige crisissen is het jobverlies sterk geconcentreerd in een beperkt aantal sectoren. De nettodaling van de tewerkstelling in december is in de eerste plaats te wijten aan het sterke jobverlies in de Leisure & hospitality (horeca). Daar gingen bijna 500 000 jobs verloren.  In de meeste andere sectoren, en in het bijzonder dienstverlening aan bedrijven (+ 160 000) en kleinhandel (+120 000), kwamen er netto wel nieuwe betrekkingen bij. Het jobverlies is dus wel degelijk sterk gebonden aan de pandemie die in het bijzonder de contactintensieve sectoren, zoals de horeca, onder druk zet.

De vooruitzichten voor de Amerikaanse arbeidsmarkt blijven op iets langere termijn al bij al nog redelijk positief. Enerzijds zal de druk op de contactintensieve sectoren afnemen naarmate vaccinatiecampagnes succesvol worden uitgerold en een heropstart mogelijk is. Anderzijds werd recent een nieuw pakket aan stimulusmaatregelen voor werklozen en bedrijven goedgekeurd. En sinds de recente toewijzing van de twee laatste Senaatszetels aan de Democraten is de machtsbasis van president Biden ook enigszins versterkt. Dat vergroot de kansen op het voortzetten van een expansief budgettair beleid. Hoewel een scherp V-vormig herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt onwaarschijnlijk wordt, blijft een spoedig herstel van die markt tot de mogelijkheden behoren. En dit is wel degelijk in tegenstelling met vorige crisissen.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Verenigde Staten, Nonfarm Payrolls, SA: banenverlies sinds het begin van de crisis/recessie tot 24 maanden later

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?