Ambitieus Europees budget, uiteindelijk goedgekeurd

Marktrapport

De Europese top van 10 en 11 december eindigde uiteindelijk met witte rook. De impasse rond het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van de EU en het bijhorend Europees economisch herstelplan, als gevolg van de veto’s van Hongarije en Polen, werd doorbroken. Daarmee werd een belangrijke horde genomen voor de uitrol van dit bijzonder ambitieus Europees budgettair pakket. Met zijn totale omvang van om en bij de 1800 miljard euro voor de periode 2021 tot 2027, is dit pakket gevoelig groter dan vorige meerjarige begrotingen. Veruit het grootste deel van dat extra geld verloopt via het tijdelijk herstelfonds (Recovery and Resilience Facility) en zal worden toegekend in de vorm van subsidies (312,5 miljard euro) en leningen (360 miljard euro).

Het hoeft geen betoog dat lidstaten stevig bikkelen over de toewijzing van dergelijke bedragen. En ook in deze meerjarenbegroting zijn er belangrijke verschillen in de transfers tussen landen en regio’s. Ramingen geven aan dat de subsidies uit het Europese economische herstelfonds sterk verschillen tussen landen: van 10% van het bbp of hoger (bv. Bulgarije of Kroatië) tot minder dan 1% van het bbp voor landen als o.a. Nederland. België krijgt voor ongeveer 1% bbp aan subsidies.

Toch is het goed om af en toe uit de mêlee te stappen en een overzicht te houden op het grotere geheel. Meer dan in het verleden wordt de EU begroting gebruikt om bepaalde langetermijndoelstellingen door te drukken: de EU moet innovatiever, digitaler, groener en veerkrachtiger worden. Meer dan de helft van de totale begroting wordt voorbehouden aan de ondersteuning van de modernisering van de EU (via specifieke EU-programma’s) en ten minste 30% van alle fondsen moet worden aangewend in klimaatvriendelijke projecten.

Veruit het grootste deel van het budget loopt via het hierboven vermelde tijdelijk herstelfonds. Het leeuwendeel daarvan gaat naar een versterking van het cohesiebeleid. Een thematische opdeling van het totale budget geeft aan dat cohesie en structurele fondsen, samen met het tijdelijke herstelfonds, een belangrijke financiering voor economische investeringen geven, ter waarde van meer dan 1000 miljard euro. Landen en regio’s met economische achterstand kunnen bijgevolg blijven rekenen op de broodnodige financiering van essentiële groeibevorderende investeringen. Naast die specifieke programma’s blijven ook de traditionele stromen rond onder meer het landbouwbeleid behouden.

Een doelmatige en productieve aanwending van die middelen is echter noodzakelijk om deze grote subsidiesteun om te zetten in meer performante en convergerende economieën. Dit moet worden bewaakt via de herstelplannen van de lidstaten. Ook de fel bevochten ‘rule of law’-voorwaarde moet onder meer misbruik van EU-geld helpen voorkomen.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

EU Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (thematische compositie in miljard euro; KBC Economics gebaseerd op EC)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.