Nuchtere wijsheid uit het noorden

Marktrapport

Prinsjesdag betekent bij onze noorderburen de start van het nieuwe politieke jaar. De coronapandemie bepaalde dit jaar zowel het uiterlijk vertoon van deze hoogdag als de inhoud van de politieke agenda. Vooral de begroting (de Miljoenennota) en de bijhorende profetische woorden interesseren ons. De Nederlandse koning en regering wonden er geen doekjes om: de coronacrisis hakt in op de Nederlandse economie en samenleving en de gevolgen zijn verregaand en langdurig. Dat vertaalt zich in de Nederlandse realpolitiek in een begroting die naar nieuwe inkomsten zoekt en heel selectief en doelgericht economische stimulansen in stelling brengt. Een plan met een langetermijnvisie, met weinig toeters en bellen, en inclusief moeilijke beleidskeuzes.

Wat een contrast met België. Aan vage relance-ideeën geen tekort, maar weinig sporen van politieke daadkracht. En intussen tikt de klok. Ons economisch weefsel smeekt om een structurele aanpak die de huidige noodoplossingen overstijgen. De uitzonderlijke gezamenlijke oproep tot beleidsactie door werkgeversorganisaties en vakbonden vanuit de SERV is een noodoproep, een smeekbede aan het adres van onze beleidsmakers. Tijdelijke werkloosheid en kredietmoratoria zijn nuttige instrumenten om de schok op te vangen, maar zijn zinloos (en onbetaalbaar) om de economie fundamenteel te versterken en onze welvaart te bestendigen. Bovendien dreigt België (beperkte) Europese steun te mislopen als tegen midden oktober geen relanceplan bij de Europese Commissie wordt ingediend. Er is dus haast bij…

Het loont de moeite om inspiratie bij onze buren te gaan zoeken. Dat biedt als voordeel dat de eigen ideeën worden getoetst aan de best practises van onze voornaamste handelspartners. De wijsheid komt daarbij duidelijk uit het noorden, en niet uit de andere windstreken. Duitsland lanceerde eerder een ambitieus programma van 500 miljard euro. Dat is buitenproportioneel en totaal onevenaarbaar in België. Ook inhoudelijk lijkt het Duitse plan meer en meer op assertief economisch nationalisme: steun aan de nationale kroonjuwelen (autosector) om de Duitse industrie in zijn oude glorie te herstellen. Meer bescheiden lijkt het Franse stimulusplan van 100 miljard euro (waarvoor alvast 40 miljard euro Europees geld wordt geclaimd). Ook dat blinkt niet onmiddellijk uit in vernieuwing. Het is een allegaartje van belastingverminderingen voor bedrijven, publieke investeringen, sociale maatregelen en investeringen in de gezondheidszorg. En ook hier drijft chauvinisme boven: 15% van het bedrag gaat naar de Franse ruimtevaart, naast vele miljarden voor de luchtvaart- en autosector.

Het Nederlandse uitgangspunt is natuurlijk veel gunstiger met een gesaneerde begroting bij de aanvang van de coronacrisis, een volwaardige regering en een beperktere economische schade door de crisis tot op heden. Het nieuwe beleid volgt de internationale trend en zet meer in op investeringen en groei, zelfs als dat ten koste gaat van de begroting. Maar tegelijk worden duidelijke rode lijnen getrokken. Een terugkeer naar meer budgettaire discipline vanaf 2021 is voorzien (zie figuur). Bovendien zetten de investeringen in op prioriteiten en vernieuwing, zoals de vergroening van de economie, innovaties in KMO’s, de vergrijzing en hervormingen in de arbeidsmarkt. Zo wordt een Nationaal Groeifonds opgericht met een focus op 20-30 jaar met als doel kennis en innovatie te versterken en de infrastructuur te verbeteren. Aan de inkomstenzijde valt vooral de hogere (en groenere) belasting voor multinationals op. Die bijkomende belastingdruk is een duidelijk politiek antwoord aan multinationals die recent hun hoofdkwartier uit Nederland verplaatsten of die (te) excessief gebruik maken van fiscale gunstmaatregelen. Het hele plan leest als een doordacht geheel. Bovenal kan Nederland de opgebouwde buffers uit het verleden inzetten. Dit is een visitekaartje van een kleine, open economie die zich bewust is van de grote internationale uitdagingen. Een visitekaartje dat de ogen zal openen van internationale investeerders en vooral zal doen afwenden van België. Tijd om wakker te worden in het andere deel van de Lage Landen.
 

Nederlandse publieke financiën (bron: Miljoennota)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Fed en markten clashen voor Jackson Hole

Fed en markten clashen voor Jackson Hole

President biden ondertekent historische klimaatwet

President biden ondertekent historische klimaatwet

RBNZ zendt sterk signaal

RBNZ zendt sterk signaal

Ons (duur) dagelijks brood

Ons (duur) dagelijks brood