QE 2.0 en inflatie: is het deze keer anders?

Marktrapport

De reactie van het macro-economisch beleid op de Covid-19-pandemie was zonder precedent. Niet alleen het budgettair beleid in de VS en de eurozone startten stimuliprogramma van een ongekende omvang. Ook de ECB en de Fed droegen hun steentje bij. De aard en de omvang van deze maatregelen is opmerkelijk. De coördinatie van de monetaire en budgettair beleidsstimuli valt op, zowel qua timing als qua grootteorde.

Met al dit monetair geweld is het wel nuttig om even stil te staan bij de gevolgen op middellange termijn. Er is een brede consensus dat de genomen maatregelen tegen de achtergrond van de pandemie noodzakelijk zijn om de budgettaire inspanningen te ondersteunen en rust op de financiële markten te garanderen. Op middellange termijn leidt de nieuwe ronde van QE echter allicht ook tot een hogere inflatie. Dat hoeft niet per definitie slecht te zijn. Als oplossing voor de wereldwijd groeiende schuldenberg heeft het beleid stilzwijgend, maar niettemin duidelijk, ervoor gekozen om in eerste instantie schuldpapier te ‘parkeren’ op de balansen van de centrale banken, en in een latere fase via een hogere inflatie de reële waarde ervan te doen dalen.

Een vaak gebruikt argument tegen hogere inflatieverwachtingen is dat de kwantitatieve versoepelingen na de Financiële Crisis niet tot een dergelijk inflatieopstoot hebben geleid (wel integendeel), en dat dit bij de huidige QE 2.0 daarom ook wel geen probleem zal zijn. Dat is natuurlijk niet uitgesloten, maar er is nu wel een duidelijk verschil. De grafiek toont de ontwikkeling van de ruime geldhoeveelheid (M2), die effectief in de reële economie terechtkomt en gebruikt wordt om goederen en diensten te kopen en zo mee de inflatie bepaalt. Zelfs tijdens de eerste QE na de Financiële Crisis groeide die M2 niet buitensporig. De enorme hoeveelheid liquiditeiten die de centrale banken toen in de markt pompten bleef grotendeels in de financiële sector en kwam nauwelijks in de reële economie terecht. Dat verklaart meteen ook waarom de inflatie desondanks zo tergend laag bleef. Het huidig plaatje is anders. In de VS bedraagt de jaarwijziging van de groei van de ruime geldhoeveelheid nu meer dan 20%, met stip het hoogste groeitempo van de voorbije decennia. In de eurozone ligt dat groeicijfer nog een stuk lager, maar een opwaartse trend is ook hier zichtbaar. De verklaring is in belangrijke mate de sterke coördinatie van het monetair en budgettair beleid. Het gecreëerde geld dient nu immers niet om de financiële sector te stabiliseren, maar vindt onder meer via overheidsbestedingen de weg naar de reële economie. Dat stimuleert de vraag naar goederen en diensten en ondersteunt de inflatie.

Op korte termijn zal de Covid-19-schok wereldwijd zorgen voor een lage(re) inflatie. Het zal immers nog enige tijd duren voordat de economische activiteit haar pre-corona peil heeft bereikt. Daarna zal de inflatie echter oplopen. De liquiditeiten die nu worden gecreëerd zullen immers nog lang in omloop blijven, en zowel de Fed als de ECB zullen een tijdelijke ‘overshooting’ van hun inflatiedoelstelling (2%) welwillend tolereren. Het tijdperk van een te lage inflatie zou dan ook weleens sneller dan verwacht voorbij kunnen zijn.
 

Opsprong geldhoeveelheid voorbode van hogere inflatie? (M2, jaarwijziging in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.