Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Marktrapport

We kregen gisteren een aantal interessante signalen over de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen tijdens de coronacrisis, evenals vooruitzichten voor het najaar. De ECB publiceerde een update van de bank lending survey. Daaruit blijkt dat de kredietverlening aan bedrijven bijzonder sterk bleef de afgelopen maanden, ondanks de crisis. Bedrijven hebben immers gebruik gemaakt van hun bestaande kredietlijnen om hun liquiditeitsbuffers maximaal aan te vullen. De kredietvoorwaarden bleven ook gunstig dankzij overheidsstimuli en de lange-rentepolitiek van de ECB. Toch is de verwachting dat de kredietvoorwaarden strenger zullen worden en dat de kredietverlening zal afzwakken. We stellen dat momenteel al vast voor leningen aan gezinnen, zowel voor woningkrediet als voor consumentenkrediet. De algemene verwachting is dat ook de kredietverlening aan bedrijven aan striktere voorwaarden zal gebeuren in de nabije toekomst. Uit de ECB-enquête blijkt immers duidelijk dat financiële instellingen rekening houden met de ongunstige economische vooruitzichten, verzwakte kredietwaardigheid van klanten en een lagere interne risicotolerantie. Overheidsmaatregelen om de kredietverlening aan ondernemingen ook op langere termijn te ondersteunen, doven geleidelijk uit of ontbreken zelfs volledig in heel wat Europese landen.

Europese financiële instellingen zijn zich dus duidelijk bewust van de toenemende risico’s en de kredietverliezen die op hen afkomen. Dat blijkt ook uit de kwartaalcijfers (Q2) van een aantal grote Amerikaanse banken. JPMorgan Chase klopte weliswaar de analistenverwachtingen dankzij het sterke beursherstel dit voorjaar, maar kondigde wel drastische voorzieningen aan voor kredietverliezen in de nabije en verdere toekomst. Dat laatste bleek ook uit de rapportering van Wells Fargo en Citigroup. Samen nemen de drie Amerikaanse grootbanken voor 28 miljard USD voorzieningen op in hun boeken om kredietverliezen op te vangen.

En daarmee werpt de coronacrisis een lange schaduw over de wereldeconomie. Terwijl het economisch herstel is ingezet, en bijvoorbeeld de economische groei de komende kwartalen sterk zal opveren, wordt de echte economische schade pas duidelijk. Bedrijfsfalingen en werkloosheid zullen de duidelijkste tekenen zijn van de economische moeilijkheden. Daardoor boeken financiële instellingen niet enkel verliezen op hun historische kredietportefeuilles, maar zullen ze tevens op de rem gaan staan om nieuwe projecten te financieren. En daardoor zal het economisch herstel trager verlopen.

Het is moeilijk om die negatieve cyclus te doorbreken. Overheidsgaranties helpen om de schok in de kredietverlening af te zwakken, maar zijn bij voorkeur beperkt in omvang en in de tijd. Ze wegen immers op de publieke financiën en verstoren de vrije-marktwerking. Belangrijker is om opnieuw een stabiel en positief perspectief te bieden aan ondernemingen zodat nieuwe investeringen economisch verantwoord zijn. Kwaliteitsvolle investeringen vinden immers altijd financiering. De verantwoordelijkheid van beleidsmakers ligt dus vooral op dat terrein: zorgen voor duidelijke beleidsprioriteiten met een langetermijn-focus (denk aan een concrete richting voor de vergroening van de economie) en een stabiel politiek en sociaal klimaat. De oplopende spanningen tussen de VS en China, het internationale conflict rond Hongkong en de aanslepende brexitonderhandelingen kunnen we vanuit dat standpunt missen als kiespijn. De weg van het herstel zal dus lang zijn, maar de kredietverlening aan ondernemingen blijft een cruciale bouwsteen om dat herstel vorm te geven.
 

Kredietvraag door bedrijven in eurozone (netto %, ECB bank lending survey)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.