Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Marktrapport

De economische klap van de coronacrisis zal enorm zijn. Daarover bestaat geen twijfel. De meningen over het herstel lopen uiteen, maar de consensus groeit dat het herstel tijd zal vergen. Over het toekomstig verloop van de inflatie blijft het opvallend stil. De reden is simpel: inflatie laat zich niet opsluiten in het keurslijf van economische modellen. In de huidige coronacrisis en de periode nadien zullen tegengestelde krachten de inflatie beïnvloeden waardoor de netto-uitkomst uiterst onzeker is. Toch is het inflatieverloop belangrijk voor de macro-economische toekomst, niet in het minst omdat inflatie het belangrijkste beleidscriterium blijft voor centrale banken en dus bepalend zal zijn voor de toekomstige rentebewegingen of gebrek daaraan. 

Een aantal zaken zijn duidelijk. De inflatie staat momenteel onder druk, in de eurozone en de VS, door de algemene terugval van de vraag tijdens de coronacrisis, maar vooral door de instortende olieprijzen. De gemiddelde inflatie voor 2020 zal aanzienlijk onder de inflatie van 2019 uitkomen. Maanden met een negatieve inflatie of deflatie zijn zeker niet uit te sluiten. Door de sterke daling van de olieprijzen daalt de inflatie (0,36% in april in de eurozone) onder de kerninflatie (0,89% in april in eurozone) (zie figuur). De terugval in de kerninflatie blijft voorlopig relatief beperkt, maar een inflatie lager dan de kerninflatie is uitzonderlijk. Toch is de inflatiedaling niet overal even uitgesproken. Stijgende voedingsprijzen houden in heel wat landen de inflatie overeind. Dat merken we in China, maar bijvoorbeeld ook in Centraal-Europa. Vaak speelt een combinatie van structurele prijstrends en tijdelijke schaarste door toevoerproblemen of excessieve aankopen tijdens de lockdown. 

Na de drastische inflatiedaling zal zo goed als zeker een inflatie-opstoot volgen. Stijgende olieprijzen tijdens het herstel zullen hun duit in het zakje doen. Dergelijk compensatie-effect merken we vaak na drastische inflatiebewegingen. Maar de opstoot zal van korte duur zijn. En dan wordt het moeilijk. Allereerst is de vraag hoe de conjunctuur verder zal verlopen na de initiële herstelperiode. Bij een langzaam, geleidelijk herstel, kan men verwachten dat de inflatie eveneens geleidelijk terug oploopt. Bij een herstel met horten en stoten kan ook de inflatie verrassende bokkesprongen maken.  

Structurele inflatiedeterminanten kunnen in theorie de inflatie in twee richtingen stuwen. Deglobalisering, herallocatie van productie weg van verre landen richting de thuismarkt, schaarste door een hogere vraag naar bijvoorbeeld medisch materiaal of voedsel, focus op hogere winstmarges door bedrijven kunnen opwaartse prijsdruk veroorzaken. Daartegenover staat de verwachting van loonmatiging door zwakkere arbeidsmarkten, lagere prijzen voor grondstoffen en intensieve concurrentie door bedrijven die zich herpositioneren na de crisis die alle een neerwaarts effect hebben op de inflatie. Het netto-effect is moeilijk te voorspellen. Toch lijkt het intuïtief meer waarschijnlijk dat de neerwaartse effecten zullen doorwegen. De financiële markten tonen mogelijk de weg. De inflatieverwachtingen zoals afgeleid uit financiële instrumenten zoals inflation-linked swaps wijzen op een lagere inflatie op lange termijn. De vraag is of die marktinformatie een correcte weerspiegeling is van de toekomstige realiteit. Empirische evidentie uit het verleden toont aan dat markten zich kunnen vergissen, maar de huidige signalen bevestigen alvast de economische intuïtie.  

De onzekerheid over het toekomstig inflatieverloop maakt ook het pad van het toekomstig monetair beleid onzeker. Een tijdelijke inflatie-opstoot is absoluut onvoldoende om een normalisatie van het monetair beleid mogelijk te maken. Een structurele stijging in de inflatie is hiervoor nodig. Op basis van economische intuïtie en marktsignalen lijkt de kans niettemin klein dat de inflatie snel zal opveren. En dat impliceert dat de beleidsrentes nog jarenlang laag zullen blijven. 

Figuur - Eurozone: maandelijkse inflatie en kerninflatie (%)  

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.