Europese renteverschillen normaliseren in onzekere tijden

Marktrapport

De markten staan onder druk door toenemende zorgen over een aantal risicofactoren die ons al een tijdje wakker houden. Het valt moeilijk uit te maken of het nu de bezorgdheid is over de escalatie van de Amerikaans-Chinese handels/technologie-oorlog, het Shakespeareaans Brexit-drama dat zich voltrekt of de hardnekkige koppigheid van de Italianen in hun begrotingsconflict met de Europese Commissie. Feit blijft dat de toekomst bijzonder onzeker is. Terwijl onze economieën nog volop herstellen van de vorige crisis, en het crisisbeleid – lees het onconventioneel monetair beleid – maar schoorvoetend wordt afgebouwd, stijgen de kansen op een volgende correctie in de economie. In die omgeving is het niet verwonderlijk dat investeerders gaan schuilen in veilige oorden. De rente op 10-j Duitse overheidspapier dook opnieuw lager, na een eerdere voorzichtige opmars enkele maanden terug. De opwaartse beweging zou je economisch verwachten bij een graduele normalisatie van het monetair beleid in Europa. De onzekerheid en het afnemend optimisme gooien roet in het eten.

Bij een normalisatie van het monetair beleid in de Eurozone verwachten we eveneens oplopende renteverschillen tussen de EMU-lidstaten. De aankoopprogramma’s van de ECB verlaagden immers niet enkel de Duitse referentierente, op korte en langere looptijden, maar verlaagden ook de renteverschillen binnen Europa. De afbouw van het monetair beleid kan dus een omgekeerde beweging op gang brengen. Opvallend is dat we dergelijke divergentie in de Europese rentes vandaag al vaststellen, in tegenstelling tot de neerwaartse druk op de Duitse rente (zie figuur). Dit is een duidelijk teken dat investeerders niet enkel de zekerheid van Duits staatspapier verkiezen, maar zich ook opnieuw bewuster worden van de risicoverschillen tussen de Europese economieën. Die bewustwording is niet onterecht. De jaren van grote risico-appetijt, zeg maar risico-blindheid voor heel wat structurele economische problemen in een aantal Europese landen, zijn achter de rug. Kwaliteit komt opnieuw bovendrijven. Gezonde economieën worden beloond door de financiële markten, terwijl zwakkere economieën een hogere prijs betalen. Economische gezondheid wordt hierbij gemeten aan de toestand van de publieke financiën, de internationale concurrentiekracht, de flexibilisering en modernisering van de arbeidsmarkt en de stabiliteit van de politieke instellingen. De terugkeer van intra-Europese renteverschillen is een goede zaak: de rente speelt opnieuw haar rol als graadmeter van effectieve risicoverschillen tussen landen.

De renteverschillen in Europa lopen dus op. Allicht is dit geen tijdelijk fenomeen, maar een structurele breuk met het recente verleden. Zelfs als de schijnwerpers iets minder gericht zijn op de land-specifieke risicofactoren, dan nog zal de normalisatie van het monetair beleid meer en meer een normale marktwerking doen terugkeren. Voorlopig veroorzaakt die beweging weinig bezorgdheid. De lage Duitse rente zorgt er immers voor dat de nominale rente relatief laag blijft. Uiteindelijk telt het absoluut renteniveau voor de (her)financiering van de publieke financiën of bedrijfsinvesteringen. Maar als ook de Duitse langetermijnrente opnieuw begint te stijgen, bijvoorbeeld in een later stadium van de normalisatie van het monetair beleid, kunnen de hogere absolute renteniveaus pijn doen. Overheden en bedrijven in Europa zijn zich duidelijk onvoldoende bewust van dit renterisico op langere termijn. Schuldafbouw en structurele hervormingen blijven daarom prioritair, en liever op korte dan op lange termijn.
 

Figuur - 10-jaarsrente overheidsobligaties, 6 dec. 2018 (%)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.