Prijsdynamiek Belgische woningen trekt weer wat aan

Marktrapport

STATBEL, het Belgisch statistisch bureau, publiceerde onlangs nieuwe cijfers inzake de Belgische vastgoedprijzen. In het eerste kwartaal van 2019 steeg de mediaanprijs van appartementen met 2,8% tegenover een jaar eerder. Voor huizen in gesloten of halfopen bebouwing en huizen in open bebouwing was er een prijsstijging met respectievelijk 5,1% en 5,4%. Transactiegewogen bedroeg de prijsstijging voor de hele markt 4,5%, vergeleken met 3,7% in het laatste kwartaal van 2018.

STATBEL publiceerde tegelijk prijscijfers die zijn berekend conform de geharmoniseerde methodologie van Eurostat. Die meet de prijsontwikkeling vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven. Volgens die berekeningswijze stegen de vastgoedprijzen in België in het eerste kwartaal van 2019 met 3,6% tegenover een jaar eerder (opgesplitst naar bestaande en nieuwe woningen bedroeg de stijging 3,7% en 3,5%). Dit stijgingspercentage ligt lager dan dat o.b.v. de ruwe vastgoedprijzen, maar impliceert eveneens een versnelling vergeleken met de prijsstijging van 2,5% in het laatste kwartaal van 2018.

Kwetsbaarheden

De opnieuw stevigere prijsdynamiek in het eerste kwartaal heeft vooral te maken met het lagerenteklimaat, al speelt ook de gunstige inkomensontwikkeling bij de gezinnen allicht een rol. Een en ander bevordert de betaalbaarheid van woningen en vergroot de aantrekkelijkheid van vastgoed als investering. De situatie op de Belgische vastgoedmarkt wordt alsmaar meer gekenmerkt door een dualiteit. Enerzijds is er een grote groep die nog altijd vlot kan en wil kopen (vaak als investering of met hulp van ouders) omdat ze er de middelen voor hebben. Anderzijds is er ook een grote groep waarvoor vastgoed onbetaalbaar wordt of een grote schuldopname is vereist.

De ontwikkeling is niet zonder gevaar en houdt het risico op een oververhitting van de markt in. Een aangehouden sterke prijsstijging van boven 3 à 4% dreigt de overwaardering van Belgisch vastgoed, die momenteel zo’n 6% bedraagt, immers op te drijven. Bovendien drijft een aanhoudende sterke kredietopname door de lage rente de schuldenpositie van de gezinnen verder op. Gerelateerd aan het beschikbaar inkomen ligt de totale schuld van de Belgische gezinnen sinds 2015 boven het eurozone-gemiddelde.

We mogen de situatie ook niet dramatiseren. Positief is dat de gemiddelde maandelijkse aflossingslast van gezinnen met een hypotheeklening niet verder toeneemt, dankzij de inkomensgroei en lage rente. Ook het aantal wanbetalingen blijft erg laag. Verder blijft de prijsstijging in België achter op die elders in Europa. In maar liefst 17 van de 28 EU-landen bedraagt de prijsstijging volgens de laatst beschikbare cijfers meer dan 5%. België behoort niet tot die groep. Daar staat wel tegenover dat België, in tegenstelling tot de meeste andere landen, tot dusver amper prijscorrecties heeft gekend.

Bij een financiële of economische schok, zoals een opsprong van de rente of werkloosheid, kan de situatie op de Belgische vastgoedmarkt omslaan. Voorzichtigheid inzake kredietverlening en het temperen van het beleggersenthousiasme moeten daarom voorkomen dat de markt effectief oververhit geraakt.
 

Recente prijsontwikkeling Belgisch vastgoed (jaar-op-jaarwijziging, in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.