Italië nog altijd hoog op onze watchlist

Marktrapport


De Italiaanse bevolking trekt op 26 mei naar de stembus om te bepalen wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. Hoewel dit niet gepaard gaat met nationale verkiezingen, kunnen de resultaten wel nationale gevolgen hebben. De uitslagen van de nationale verkiezingen in maart vorig jaar weerspiegelden de grote versnippering van het Italiaanse politieke landschap. Uiteindelijk sloten twee onorthodoxe politieke partijen, de anti-establismentpartij Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega Nord, een regeringsakkoord. De initiële reacties op de financiële markten getuigden van aanzienlijke bezorgdheden. Naast het verwachte budgettaire stimuleringsbeleid, bevatte het regeringsvoorstel ook enkele ideeën die radicaal indruisten tegen de E(M)U-verdragen (bv. een gedeeltelijke kwijtschelding van de overheidsschuld). De partijen veegden deze ‘wilde’ ideeën relatief snel van tafel, maar de regeringsblauwdruk was een wake-up call voor de financiële markten.

Recente resultaten van de regionale verkiezingen wezen evenwel op verschuivende machtsverhoudingen tussen de politieke partijen. Vooral de populariteit van de Vijfsterrenbeweging is tanend terwijl de Lega Nord steeds meer kiezers weet te overtuigen. Ook verkiezingspolls wijzen op deze trends. Gebaseerd op recente peilingen zou een rechtse coalitie bestaande uit Lega Nord, Forza Italia en Fratelli d'Italia voldoende stemmen halen om een regering te vormen, wat geen optie was op basis van de verkiezingsresultaten in maart 2018. Polls zijn geen exacte weerspiegeling van verkiezingsresultaten, maar toch wijzen ze op de toenemende kwetsbaarheid van de huidige regeringscoalitie. Bovendien benadrukken de coalitiepartners in de aanloop naar de Europese verkiezingen, waar ze elkaars concurrenten zijn, vooral de verschillen in hun standpunten. De onderlinge samenhang van de Italiaanse regeringscoalitie staat dus op losse schroeven.

Behalve de huidige coalitie, heeft ook de Italiaanse economie zwakke fundamenten. De economische groei in Italië hinkt ver achterop vergeleken met andere belangrijke economieën in de eurozone. De dalende productiviteit is hiervan de belangrijkste oorzaak. Deze wordt veroorzaakt door de slecht werkende arbeidsmarkt, de inefficiënte overheid en belemmerende regulering. Na Griekenland heeft Italië de hoogste overheidsschuld in de eurozone, terwijl het begrotingstekort structureel verslechtert. De confrontatie met de Europese Commissie in het najaar van 2018 maakte nog maar eens duidelijk dat de huidige Italiaanse regering geen prioriteit maakt van het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In tegendeel, volgens recente schattingen van de OESO zou het overheidstekort toenemen van 2.1% van het bbp in 2018 tot 2.5% en 3.0% in resp. 2019 en 2020. In het komende najaar kan dit leiden tot een nieuwe confrontatie.

De Europese verkiezingen kunnen voor veranderingen zorgen. Een scenario waarbij het stemmenaandeel van de Vijfsterrenbeweging daalt en de Lega Nord sterke resultaten behaalt, is niet ondenkbaar. In dat geval zijn tussentijdse verkiezingen of de samenstelling van een nieuwe, centrumrechtse coalitie, zonder de Vijfsterrenbeweging, mogelijk. Vanuit macro-economisch en marktperspectief zou dat laatste de meest gunstige uitkomst zijn. Hoewel de centrumrechtse regering zal vasthouden aan een expansief budgettair beleid, is een meer groeibevorderende koers die de fundamentele economische zwaktes aanpakt, waarschijnlijker. Bovengenoemd scenario is niet gegarandeerd. Indien de huidige coalitie stand houdt, kunnen begrotingsdiscussies met de Europese Commissie In het najaar sporen nalaten op de financiële markten (hogere kredietrisicopremies).
 

Figuur - Kredietrisicopremies tov Duitse 10-jaarsrente (in bpn)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.