Juridische verklaring

KBC Bank & Verzekering

Juridische verklaring

KBC Bank & Verzekering

"Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en simulaties die je raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV ( hierna “KBC”) geven echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De op deze website opgenomen informatie is gebaseerd op korte en lange termijn prognoses over verwachte ontwikkelingen in de economie en op de financiële markten. Ze geven de analyse van de auteur weer op de daarin vermelde datum.

KBC geeft geen garanties dat deze prognoses ook uitkomen. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of - producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet je je wenden tot de KBC-bankkantoren of KBC-verzekeringsagenten. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Een dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de KBC-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag je dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in jouw rechtsgebied gelden.

Wanneer professionelen (zoals journalisten, economisten en professionele investeerders) gebruik maken van de informatie op deze website mogen zij zich niet uitsluitend of hoofdzakelijk hierop baseren om hun eigen beleggingsstrategie, beleggingsbeslissingen en wettelijke, fiscale en financiële positie te bepalen.

De aansprakelijkheid van KBC voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van haar zijde worden ingeroepen.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. KBC treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen jou en die derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kunt KBC niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV te linken naar de KBC-webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De informatie die KBC verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Als je je toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van je land dat toelaat. Zo niet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan KBC, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop.
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.
Meer informatie over de bescherming van je privacy vind je in onze privacyverklaring. Je vindt de link naar deze privacyverklaring onderaan de pagina van deze website.”

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.