Amerikaanse inflatie versnelt tot 3.7%

De markten: kort op de bal

Dollar en Amerikaanse rentes winnen maar kortstondig

De Amerikaanse inflatie versnelde in augustus van 3.2% tot 3.7%, iets meer dan de 3.6% verwacht. Op maandbasis namen de prijzen toe met een stevige 0.6%. Dat was in eerste instantie het gevolg van een forse opsprong in de energieprijzen met 5.6% m/m na de verschroeiende rally van olie tijdens de afgelopen weken. Daarmee verband houdende transportkosten stegen in augustus ook aanzienlijk, met 2.6%. Toch zijn er aanwijzingen dat de prijsdruk breed en algemeen gedragen blijft. Zo koelde kerninflatie weliswaar af tot 4.3% (van 4.7%), het blijft meer dan dubbel de officiële doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. De maandpas was bovendien lichtjes sneller dan verwacht (0.3% vs 0.2%). Binnen die kerninflatie, nam de prijsdruk in de dienstensubcategorie toe tot 0.4% m/m. Huisvesting is daarin nog steeds een belangrijke factor maar het is lang niet het enige element. Een graadmeter die peilt naar diensteninflatie die daar abstractie van maakt steeg immers met 0.37%, het meeste sinds maart. Het jaar-op-jaarcijfer van die zogenaamde “superkerninflatie” stabiliseert zo al sinds juni boven 4%. Voor de Fed is die superkerninflatie een cruciale maatstaf.

De cijfers vandaag veranderen in principe weinig aan de verwachtingen voor de Fed-rentebeslissing volgende week. Zowel de meer gematigde gouverneurs als de haviken lieten al een voorkeur voor een pauze op 5.25-5.5% blijken. Een eventueel laatste renteverhoging later dit jaar (november of december) is met deze uitkomst wel nog steeds een zeer reële (en de door ons geprefereerde) optie. De markt is daar op dit moment nog ongeveer 50-50 over verdeeld. Die terughoudendheid is begrijpelijk in het licht van de hoeveelheid economische data die in de aanloop naar de november- en decembervergadering nog gepubliceerd worden. Zowel de dollar als de Amerikaanse rentes stegen heel kort na de publicatie vandaag maar beide kwamen daar snel op terug. Momenteel verliest het korte eind van de rentecurve een tweetal basdispunten. EUR/USD stabiliseert nabij de sluiting van gisteren halverwege 1.07/1.08.

EUR/USD: dollar profiteert niet van iets hoger dan verwachte inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht