EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

De markten: kort op de bal

Fiscaal beleid staat voor onmogelijke taak

Flag EU

Het herinvoeren van strafprocedures tegen landen met zwakke overheidsfinanciën door de Europese Commissie kwam gisteren ruimschoots onder de aandacht. De voorbije jaren schortte de EC haar tucht- en strafprocedures op omwille van uitzonderlijke situaties (pandemie, Russische inval in Oekraïne en energiecrisis). Daardoor mochten overheden afwijken van 3%-tekortdoelstelling uit het Verdrag van Maastricht. Zeven EU-lidstaten, waaronder België, Frankrijk en Italië, maakten het te bont en moeten in september een specifiek saneringsplan voorleggen. Vrijdag geeft de EC zelf alvast enkele suggesties. Gisteren publiceerde de ECB al een studie over de uitdagingen voor het fiscale beleid in de euro zone op lange termijn. De ontnuchterende boodschap luidt dat er een hoog kostenplaatje hangt aan een aantal structurele trends. Die kosten rijmen en tegelijk een schuldratio van 60% van het BBP nastreven (al is het tegen 2070) is een schier onmogelijke taak. Het slechte startpunt van de meeste Europese landen betekent een gemiddelde, onmiddellijke en jaarlijkse, besparingsinspanning van zo’n 2% van het BBP om ceteris paribus, aan een schuldgraad van 60% te geraken. Kosten gerelateerd aan vergrijzing, defensie en energietransitie doen daar de volgende decennia gemiddeld zo’n 3% van het BBP bij. Afhankelijk van nationale sociale systemen, huidige defensie-uitgaven of klimaat ondersteunende initiatieven is de inspanning nog groter/kleiner. België behaalt een bronzen medaille na Slovakije en Spanje en staat voor een structurele aanpassing van 7% van het BBP. Tussen nu en 2070. En dat is dan zonder rekening te houden met eender welke (fiscale) schok die zich in de tussentijd nog kan voordoen. Schat vooral zelf in hoe realiseerbaar zulke primaire budgettaire overschotten zijn. Onze visie en de gevolgen ervan voor de langetermijnrentes kent u. Onhaalbare fiscale inspanningen of zelfs een inflatoir beleid gekoppeld aan hogere kredietrisicopremies en structureel hogere rentes. 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt