vlagecYuan
vlagecYuan

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

De markten: kort op de bal

Yuan nabij zwakste niveau sinds november

In de meeste ontwikkelde of opkomende economieën luidt de vraag of inflatie voldoende afkoelt om het restrictief monetair beleid af te bouwen of verder te zetten. Naast Japan is China is één van de grote uitzonderingen. De (post-)corona inflatieopstoot bleef er veel beperkter dan in de meeste andere landen. Het vertrouwen en vraagherstel bij consumenten blijft ondermaats, onder meer door een aanhoudende vastgoedcrisis die weegt op de vermogens-/schuldpositie van veel economische actoren (gezinnen en bedrijven). De opnieuw lage inflatiecijfers voor de maand mei suggereren dat het vraagherstel tot nader bericht matig blijft.

CPI inflatie bleef in mei bleef onveranderd op 0.3% J/J. Op maandbasis daalden de prijzen zelfs met 0.1%. Eenzelfde verhaal voor de kerninflatie (ex voeding en energie). Die daalde met 0.2% op maandbasis waardoor het J/J-cijfer vertraagde van 0.7% tot 0.6%. Goedereninflatie is letterlijk onbestaande (0.0% J/J). Dienstenprijzen liggen 0.8% hoger dan dezelfde periode vorig jaar, maar ook die trend is tot nader bericht eerder dalend dan stijgend. Naast consumenteninflatie werden ook de producentenprijzen gepubliceerd. Die waren en blijven negatief (-1.4% J/J) al was er op het eerste zicht verbetering (-2.5% in april). In de mate dat dit het resultaat was van basiseffecten en prijsstijgingen in een aantal metalen, geeft dit weinig signalen over een vraagherstel en-/of toenemende pricing power van de bedrijven.

De prijsdata bevestigen dan ook dat ondanks reeds genomen fiscale en monetaire maatregelen, het debat over verdere (selectieve) stimulus voor de economie zal aanhouden. De overheid gaat voorzicht tewerk om voor geen bijkomende financiële instabiliteit (hoge schulden) te zorgen. Een patroon van selectieve en graduele monetaire versoepeling blijft in principe negatief voor de Chinese munt. De yuan (USD/CNY 7.253) noteert aan het zwakste niveau tegen de dollar sinds november vorig jaar. Zelfs het meerjarig dieptepunt van augustus vorig jaar (USD/CNY 7.35) is niet zover af. Ook de USD/CNY combinatie blijft schatplichtig aan de algemene prestatie van de dollar. In de mate dat de Fed vasthoudt aan het hoger-voor-langermantra, kan het proces van gecontroleerde CNY-verzwakking tegen de dollar nog even verdergaan. 

Figuur - USD/CNY: yuan gecontroleerd lager

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt