Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

De markten: kort op de bal

Europese rentes naderen jaartoppen

Flag EU

We zijn iets meer dan 2 werkdagen na de eerste ECB renteverlaging donderdag. Normaal verwacht je dat dit de start is van een proces waarbij de bank de rente op regelmatige basis verder zal verlagen. De markten waren alvast eerder terughoudend. Meer nog, ondertussen staan de Duitse en Europese rentes zelfs opnieuw op een zucht van de toppen voor 2024. De markt ziet voor de rest van het jaar nog slechts ruimte voor (iets meer dan) één verdere bijkomende renteverlaging.

Helemaal verrassend hoeft dat ook niet te zijn. De ECB rechtvaardigde haar beslissing om de rente met 25 bpn te verlagen met het argument dat de inflatie ondertussen voldoende is gedaald. De ECB maakt het beleid niet echt soepel, maar enkel minder restrictief. In de beleidsverklaring en de nieuwe vooruitzichten leverde de ECB zelf wel een aantal argumenten die soms de vraag opriepen of de bank hoe dan ook niet te vroeg was met die eerste, vooraf getelefoneerde, rentestap. De lonen blijven sterk groeien, de kern- en diensteninflatie blijven hoog. In de projecties van de ECB-economen werd zowel de groei voor dit jaar en de inflatie voor 2024 en 2025 opgetrokken. Het minste wat je kan zeggen is dat de ECB er meer dan op tijd bij was.

Na de beslissing kwamen een reeks ECB-raadsleden (toegeven meestal eerder uit het kamp van de haviken; Nagel, Holzmann, Kazimir) al met de boodschap dat er duidelijk verdere inflatieverbetering nodig is alvorens de ECB verdere stappen kan nemen. Gisteren zette ook ECB-voorzitster Lagarde zich op dezelfde lijn. Uiteraard verdedigde ze de verlaging, maar dit is niet het begin van een reeks automatische of lineaire verdere stappen. Er kan een periode van meerdere ECB vergaderingen (meervoud!) komen waarbij de rente onveranderd zal blijven. Zelfs Lagarde gaf toe dat de recente inflatiecijfers beter konden en dat er zwakke punten zijn (hoge loonkosten, zwakke productiviteit en relatief hoge winstmarges) die het desinflatieproces afremmen. Ook interessant, de ECB voorzitster gaf aan dat de neutrale ECB rente waarschijnlijk hoger ligt dan voor de pandemie. Ook dit suggereert een impliciete bodem onder de Europese rentes. Het was donderdag al duidelijk, maar de renteverlaging voldoet perfect aan de kwalificatie van een ‘hawkish cut’.

Ondanks de oplopende rente, stond de euro gisteren in een context van Europese risk-off (onzekerheid na de aankondiging door Macron van vervroegde parlementsverkiezingen) stevig in het defensief. Het was uiteraard nog te vroeg dag voor de ECB-voorzitster om dat argument al op te pikken. Een eventueel aanhoudend negatief risicosentiment/hogere EMU risicopremies annex een zwakke euro, zou hoe dan ook het proces van verdere versoepeling alleen maar complexer maken. Het lijkt op het eerste gezicht niet evident, maar het technisch beeld op voor de Europese rentes blijft tot nader bericht opwaarts georiënteerd. 
 

Figuur - EMU 2-j swap: ECB verlaagt. Rentes zetten richting nieuwe jaartoppen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Amerikaanse rentes breien vervolg aan correctie

Amerikaanse rentes breien vervolg aan correctie