Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

De markten: kort op de bal

Renteverlaging in 2024 staat op losse schroeven

Inflatie in Australië was het afgelopen kwartaal hardnekkiger dan verhoopt. De allesomvattende maatstaf versnelde van 0.6% op kwartaalbasis tot 1%. Dat bracht het jaarcijfer voor kw1 op 3.6%, een matiging t.o.v. de 4.1% in 2023kw4 maar sneller dan de verwachte 3.5%. Engere graadmeters die onder meer filteren voor de extremen herwonnen eveneens meer momentum dan gedacht waardoor de jaarvergelijking op of zelfs een eind boven 4% blijven steken. Acht van de 12 categorieën leverden een positieve bijdrage, met de grootste komende van onderwijs, gezondheidszorg en verzekeringen. Huisvesting deed ook haar duit in het zakje, onder meer omwille van fors stijgende huurlasten. Op sectorniveau zweeft zowel goederen- als diensteninflatie (resp. 3.1% j/j en 4.3% j/j) ver boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uit. Het Australisch Statistisch Bureau berekende tot slot een binnenlandse inflatie (goederen en diensten) van liefst 5%.

De cijfers doen de markt twijfelen of de centrale bank (RBA) de rente dit jaar wel kan verlagen, te meer omdat de economie niet ontspoort en de arbeidsmarkt met een werkloosheidsgraad van 3.8% nog altijd historisch krap is. De RBA zelf sluit in de officiële communicatie niets uit noch verbindt ze zich tot iets. Ze is niettemin bezorgd over de koppige binnenlandse (diensten)inflatie en de potentiële gevolgen ervan op de inflatieverwachtingen. De update van deze morgen geeft ze daar alle reden toe. Een renteverhoging van de huidige 4.35% is misschien een brug te ver. Maar als de RBA al in maart, dus vóór de teleurstellende data vanochtend, aangaf dat ze wellicht pas in 2026 de 2%-doelstelling bereikt, dan oogt een renteverlaging in 2024 evenmin noodzakelijk. Sydney buigt zich op 7 mei over het beleid en beschikt daarbij over een nieuwe set van voorspellingen. Die voor inflatie worden hoogstwaarschijnlijk opwaarts bijgesteld.

Het korte eind van de Australische swaprente trekt vanmorgen de kar hoger, tot 15 bpn. De tweejaarsrente stoomt door tot het hoogste niveau sinds begin december. De Australische dollar profiteert tegenover een tijdelijk zwakkere Amerikaanse dollar (in de nasleep van de onverwacht terugvallende PMI’s gisteren). AUD/USD trekt opnieuw ten noorden van 0.65. Het overwint daarbij een eerste weerstandszone rond 0.648. De eerstvolgende referentie ligt op 0.6557 (38.2% herstel op de jaardaling). Van daaruit is verder opwaarts potentieel tegenover de grote Amerikaanse broer op korte termijn waarschijnlijk beperkt.

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze