Veranderingen op til bij Bank of England

De markten: kort op de bal

Focus ligt onder meer op verbeteren van communicatie

2389789463

Voormalig Bank of England hoofdeconoom Vlieghe legde in de zomer van 2019 al de vinger op de wonde. De Britse centrale bank bericht officieus aan de buitenwereld over haar beleidsintenties maar publiceert officiële voorspellingen over wat er zou gebeuren als ze iets anders doet. Vlieghe verwees daarmee naar de kwartaalvoorspellingen die gemaakt worden op basis van markverwachtingen over het toekomstige beleidsrentepad en niet over de eigenlijke verwachtingen van de centrale bank zelf. De Babylonische spraakverwarring die hierdoor tussen markten, economische actoren en centrale bank ontstaat wordt uitvergroot in periodes van onzekerheid en volatiliteit. De voorspellingen van november 2022 zijn het beste voorbeeld. De toenmalige Britse regering lokte een obligatiecrash uit met stevige, schuld-gefinancieerde, stimulusplannen. Op een ogenblik waarin de Bank of England nog in volle inflatiestrijd zat en waarin begrotingstekorten hoe dan ook stevig ontspoorden. De markt zette stevig in op veel en snelle beleidsrenteverhogingen. Op basis van dat impliciete rentepad rolde via de computers aan Threadneedle Street een stevige recessie uit de printer. Alarm bij consumenten en bedrijven, alarm op de markten. En dat terwijl de BoE helemaal niet de intentie had om zo hard van leer te trekken. Het was nu eenmaal eigen aan de manier waarop de voorspellingen tot stand komen…

De beschreven problematiek is één van de twaalf en van de voornaamste conclusies die oud Fed-voorzitter Bernanke trekt in een onafhankelijke review van het BoE-beleid. De Britse centrale bank antwoordde al dat ze met de richtlijnen aan de slag gaat en ze gradueel in een bepaalde vorm zal toepassen naar het jaareinde toe. Om de voorspellingsverwarring op te lossen geeft Bernanke als voorbeeld de Scandinavische centrale banken die hun eigen voorspellingen hanteren, publiceren en implementeren voor groei- en inflatieprognoses. Andere suggesties zijn aanpassingen aan economische modellen. Die toonden, niet enkel in het VK, serieuze tekortkomingen in de nasleep van de pandemie door consistent het inflatierisico te onderschatten en daardoor de reactiefunctie van de BoE te beïnvloeden. Die inflatiemissers vormden trouwens de rechtstreekse aanleiding van de zeldzame externe audit. Bernanke legt ook de symbolische waaiergrafieken op het kapblok. Meer dan twee decennia lang stonden die verwachte afwijkingen rond de centrale voorspelling centraal in de monetaire beleidsrapporten. Als alternatief schuift Bernanke het werken met alternatieve scenario’s naar voor. 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze