Moody’s zet Italië uit de wind

De markten: kort op de bal

Portugal twee trappen hoger

Flag EU

Hogere rentes, tanende groei en de afbouw van de obligatieportefeuille van de ECB kondigden zich aan als een moeilijke mix voor obligaties van EMU-landen met een hoge schuldgraad. Recente updates door kredietbeoordelaars geven aan dat ze voorlopig geen dramatische ontwikkelingen verwachten.

Vrijdag keken we met meer dan gemiddelde aandacht uit naar de beslissing van Moody’s voor Italië. Met een Baa3-rating staat de kredietscore van Moody’s slechts één trapje boven de status van rommelkrediet. Het agentschap had tot vrijdag bovendien een negatief vooruitzicht wat een risico tot neerwaartse bijstelling inhoudt als de fundamenten verder verzwakken. Een verlaging van de kredietscore van Italië beneden ‘investment grade’ zou ongetwijfeld voor commotie zorgen op de intra-EMU obligatiemarkt. Gelukkig kwam die er niet. Moody’s behield de Baa3-kredietscore. Ondanks dat de Italiaanse regering recent een tragere reductie van het begrotingstekort aankondigde, verbeterde Moody’s de outlook van negatief naar stabiel. Er is dus geen onmiddellijke dreiging meer voor een verlaging naar rommelkrediet. Moody’s heeft wel een kredietscore die al een niveau lager was/is dan de andere grote rating-agentschappen (S&P BBB stabiel, Fitch BBB stabiel).

Moody’s verantwoordt haar beslissing door een meer stabiel groeipad voor de economie, een gezonde banksector en de visie van het agentschap over de schuldontwikkeling. De groei wordt ondersteund door het nationale herstelplan (met stevige financiële backing van Europa). Die naar verhoopt aanhoudend positieve groei beperkt het risico op een snelle fiscale verslechtering de komende jaren. Op een meer structureel niveau wordt de Baa3 rating ondersteund door een sterke verwerkende nijverheid, een sterke vermogenspositie van de gezinnen en een lage schuldgraad van de private sector. Moody’s geeft wel aan dat het politiek/institutioneel niet gemakkelijk wordt om structurele hervormingen door te voeren en de fiscale consolidatie verder te zetten. Moody’s gaat er dan ook vanuit dat de schuldgraad van de overheid de volgende jaren in de buurt van 140% van het BBP zal blijven. De oplopende rentekost wordt hier een bijkomend negatieve factor. Anderzijds houdt Moody’s ook rekening met blijvende steun van de ECB, die zich heeft geëngageerd om op te treden als renteverschillen niet in lijn zijn met de economische fundamenten.

Moody’s verhoogde vrijdag ook de kredietscore van Portugal met twee stappen van Baa2 tot A3 (stabiel vooruitzicht). Moody’s vermeldt hier de verdere positieve impact van eerdere economische en fiscale hervormingen, een dalende schuldgraad in de private sector en versterking van de banksector. Moody’s verwacht dat de schuldgraad van de overheid als % van het BBP in 2024 zal terugvallen tot juist boven 100%, dat is meer dan 16% lager vergeleken met voor de pandemie.

De positieve beoordeling van Moody’s, vooral van Italië, kan op korte termijn de druk op de intra-EMU obligatiemarkt verder temperen. De Italiaanse kredietrisicopremie viel recent al terug van meer dan 200 basispunten een maand geleden tot ongeveer 175 bpn vrijdag. 
 

Figuur - Italiaanse (Rood) en Portugese kredietspread (Blauw) boven Duitsland (10-j)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt