Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

De markten: kort op de bal

Zwitserse frank zet een stap terug.

De Zwitserse centrale bank last een pauze in de monetaire verstrakkingscyclus in en hield de rente onveranderd op 1.75%. Dat is een verrassing. Echt volledige consensus was er niet, maar een grote meerderheid van de analisten ging toch uit van een laatste verhoging tot 2.0%. De SNB is zeer schaars in haar communicatie tussen de beleidsvergaderingen, maar omwille van de meestal zeer orthodoxe aanpak leek een laatste verhoging het meest logische scenario. Quod non. De bank houdt wel de deur open naar een verdere verhoging. Ze geeft ook aan dat ze nog altijd in de wisselmarkt kan interveniëren door het verkopen van deviezen. Gezien het sterke niveau van de frank op dit ogenblik is dat waarschijnlijk een eerdere theoretische optie.

De pauze/meer afwachtende houding van de SNB vindt zijn oorsprong in een iets lager inflatiepad vergeleken met de voorspelling in juni. De verwachting voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar en voor de eerste jaarhelft volgend jaar wijzigen niet. Voor eind dit jaar verwacht de SNB nog steeds een inflatie van exact 2.0% (was 1.6% in augustus). Voor volgend jaar houdt SNB rekening met een gemiddelde inflatie van 2.2% maar het momentum vertraagt in de tweede jaarhelft. In 2025 is er met een verwachte gemiddelde prijsstijging van 1.9% wel een daling beneden het ‘plafond’ van 2.0%. Die inflatieafkoeling wordt vooral toegeschreven aan lagere globale groei en lagere prijsdruk van buitenaf. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de sterke Zwitserse frank speelt hier waarschijnlijk zijn rol. De groei voor dit jaar wordt op een eerder makke 1.0% geschat, resultaat van een sterke dienstengroei en tegelijk een contractie van de activiteit in de verwerkende nijverheid. De capaciteitsbenutting in de Zwitserse economie gaat ook stilaan richting het historisch gemiddelde, wat de prijsdruk tempert. De SNB neemt ook opnieuw akte van de kwetsbaarheid in de vastgoedmarkt. Op de persconferentie vatte voorzitter Jordan samen dat de strijd tegen inflatie nog niet gewonnen is maar dat de SNB het zich kan permitteren om even de kat uit de boom te krijgen.

De Zwitserse frank zet een stap terug na de beslissing. EUR/CHF veert op van 0.957 tot 0.965. Die correctie kan gezien de minder doortastende SNB aanpak op korte termijn nog even verder gaan. Vanuit technisch oogpunt is 0.9842 een eerste weerstand (steun voor de frank). Het echt belangrijke ijkpunt op middellange termijn is EUR/CHF 1.01. In de zone 1.00/1.01 verliest de frank stillaan zijn temperend effect op de inflatie, iets wat de SNB waarschijnlijk niet wil. Een beperkte correctie die wat ademruimte geeft aan de verwerkende nijverheid is op korte termijn waarschijnlijk geen probleem voor de SNB.
 

Figuur - UR/CHF: Zwitserse frank aan correctie toe na onverwachte SNB pauze.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell