Noren volgen het Zweedse voorbeeld

De markten: kort op de bal

Gouverneur stelt nog een renteverhoging in december voorop

De Noorse centrale bank volgt het Zweedse voorbeeld van eerder deze ochtend en trekt de rente op van 4% tot 4.25%. De economische activiteit koelt over het algemeen af, min of meer in lijn met de eerder gemaakte voorspellingen (juni). Gezinsconsumptie, een belangrijke steunpilaar van de groei, tempert maar minder dan verwacht. Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is daar een belangrijke verklaring voor. De Norges Bank ziet in de licht stijgende werkloosheidsgraad wel de eerste signalen van ontspanning. Op sectorniveau doet olie het bijzonder goed. Fors gestegen olieprijzen zorgen voor heel wat investeringen in de sector. De bouwsector, kleinhandel en verwerkende nijverheid worstelen dan weer onder de afkoelende vraag.

De Norges Bank merkt op dat inflatie de afgelopen maanden een stap terug zette tot 4.8% in augustus. Onderliggende maatstaven die zuiveren voor belastingwijzigingen en energie liggen nog een pak hoger, op 6.3.%, en dus nog altijd ver boven de 2%-doelstelling. Dat bindt voorlopig de handen van de centrale bank. Voor het toekomstig verloop maakt Oslo een balans van pro’s en cons op. Er is een afweging tussen de vertraagde effecten van eerdere renteverhogingen op een al afkoelende economie & de krappe arbeidsmarkt die tot hoger dan verwachte loongroei leidt. Of nog: laveren tussen bijkomende verkrapping die groei misschien onnodig veel afremt en het risico van inflatie die zich op te hoge niveaus verankert. Voorlopig primeert dat laatste. Dat uit zich onder andere in de nieuwe inflatievooruitzichten, die zelfs in 2026 geen terugkeer naar de 2%-doelstelling vooropstellen (2.6%, +0.2 ppt in vergelijking met juni). De zwakke Noorse munt speelt in de analyse ook een belangrijke rol. Dankzij de olieprijsspurt liet de kroon de historische diepterecords in de buurt van EUR/NOK 12 van enkele weken geleden achter zich. Maar op niveaus van EUR/NOK 11.48 vandaag spreken we bezwaarlijk van een remontada. Gouverneur Ida Wolden Bache stelt nog een bijkomende renteverhoging in december voorop. Ze voegt eraan toe dat het monetair beleid voldoende lang restrictief zal moeten zijn. Maar dat geldt ook voor de euro/ECB. Net zoals bij zijn grote Zweedse broer zien we voor de NOK voorlopig weinig opwaarts potentieel.

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell