BoJ-voorzitter Ueda spreek over einde negatieve rente…

De markten: kort op de bal

Meer dan tijd kopen on druk van de yen weg te nemen?

In een interview met de krant Yomiuri, gaf Bank of Japan voorzitter Ueda aan dat de centrale bank eind dit jaar mogelijk over voldoende informatie beschikt om in te schatten of de inflatie en de lonen voldoende opwaartse dynamiek hebben om een einde te maken aan de negatieve beleidsrente        (-0.1%). Op het eerste gezicht is dit een opening naar een (voorzichtige) normalisatie van het beleid. In juli besliste de BoJ al om het renteplafond boven de 10-j rente geleidelijk verder te verhogen van 0.5% tot 1%. Toen rees al de vraag of het om een eerste echte stap ging richting beleidsnormalisatie ging of het vooral een tactisch manoever was om de val van de yen af ter remmen. Die vraag blijft ook nu overeind.

De commentaren komen er alvast op het ogenblik dat de yen verzwakte tot bijna USD/JPY 148. Het meerjarig dieptepunt van 151.95 van oktober vorig jaar komt stilaan in het vizier. Vorig jaar gaven deze niveaus aanzet tot effectieve interventies in de wisselmarkt. Voorlopig blijft het bij verbale actie van het ministerie van financiën, dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor het wisselkoersbeleid. Toch is de verzwakking van de yen ook steeds meer een probleem voor de Bank of Japan. De BoJ streeft er via haar stimulerend beleid naar dat de economie uit de deflatiespiraal ontsnapt door een vraagdreven inflatiedynamiek, inclusief hogere (reële) lonen. Hiervoor is de zwakke yen geen hulp en zelfs meer een obstakel. De verdenking blijft dan ook dat de op het eerste gezicht sterke commentaren van Ueda vooral tot doel om hebben om de daling van de yen een halt toe te roepen.

De Japanse munt herstelt vanmorgen van een jaardieptepunt van USD/JPY 147.87 eind vorige week tot USD/JPY 146.20 vanmorgen. De Japanse 10-j rente springt voor het eerst sinds 2014 boven de kaap van 0.7%. Die stijging van de lange rentes hoeft voor de BoJ niet te snel te gaan. Ze kondigde immers aan dat ze banken liquiditeit op 5-jaar ter beschikking stelt om obligaties te kopen. Het blijft dus een beetje een verhaal van monetair gas geven en remmen tegelijkertijd. We vermoeden dat de BOJ in de eerste plaats de val van de yen wil afremmen, eerder dan het soepel beleid afbouwen. Het lot van de yen ligt overigens maar ten dele in handen van de BoJ. Als de Amerikaanse (reële) rentes blijven stijgen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een minder gunstige Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag), dreigen de ‘acties’ van de BoJ te kort te schieten om het verval van de yen tegen een algemeen sterke dollar af te remmen. De zwakke yen blijft dus waarschijnlijk nog wel even een kopzorg voor Ueda en co.
 

Figuur - USD/JPY: yen even weg van recent dieptepunt, maar nog niet uit de gevarenzone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop