Poolse centrale bank behoudt het status quo

De markten: kort op de bal

Zloty als een speer richting 2022-bodem

De Poolse centrale bank hield de beleidsrente gisteren voor de achtste maand op rij ongewijzigd op 6.75%. De inhoud van de beleidsverklaring is al enkele maanden dezelfde. Het globale groeikader is eerder zwak, ook al toonde de economie de voorbije maanden iets meer weerbaarheid. Hoofdinflatie is op zijn retour, maar onderliggende kerninflatie blijft nog steeds koppig hoog. Dalende grondstoffenprijzen, terugvallende producenteninflatie en zwakkere groei (inclusief consumptie en lagere kredietvraag) zullen samen met de geleverde inspanningen van de NBP tot een verdere, geleidelijke, inflatiedaling leiden (14.7% j/j in april). De krappe arbeidsmarkt en het prijszettingsgedrag bij bedrijven zijn de voornaamste opwaartse inflatiebedreigingen. In tegenstelling tot de Tsjechische centrale bank vorige week, is de NBP niet geneigd hier al veel gewicht aan te geven. De Poolse rentepauze kan gerust nog enkele maanden aanhouden. Gouverneur Glapinski en co vinden nog steeds dat de zloty sterker kan/mag en staan klaar om te interveniëren in geval van een onverwachte, ongewenste, verzwakking van de Poolse munt.

Voorlopig moet de centrale bank geen kruit verschieten. De Poolse zloty heeft sinds midden april de wind in de zeilen. Het verlies aan rentemomentum in de kernzones (VS, EU) speelde in het algemeen mee in de kaart van Centraal-Europese munten. Vanuit technisch oogpunt zorgde het verlies van de opwaartse trendlijn (EUR/PLN 4.58-zone; zie grafiek) sinds de tweede jaarhelft van 2020 voor een valversnelling (stijging zloty). Het muntenpaar nadert nu met rasse schreden de 2022-bodem op EUR/PLN 4.48 en de 2021-bodem op 4.44. Een kwakkel risicosentiment en wat weerwerk van de euro (ECB) suggereren dat de PLN-rally vanaf daar op weerstand kan botsen. 

EUR/PLN: zloty op weg naar volgende weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport