EMU leningactiviteit vertraagt. Inflatie blijft hoog

De markten: kort op de bal

Markt ziet ECB op weg naar 25 bpn renteverhoging op 03 mei. Terecht?

Flag EU

Met de driemaandelijkse bevraging van de financiële condities en de leningactiviteit bij de banken en de eerste schatting van de EMU-inflatie voor mei kregen de ECB-gouverneurs vandaag nog cruciale stof tot nadenken voor hun deliberatie over een renteverhoging met 25 of 50 bpn donderdag.

In de ontleningsenquête gaven de banken aan striktere standaarden toe te passen voor kredietverlening aan bedrijven en voor de financiering van huizenleningen. De verstrakking van de kredietvoorwaarden was forser dan de banken begin dit jaar inschatten. Er heerst een algemeen klimaat van mindere risicotolerantie en de hogere ECB-rentes annex hogere financieringskosten voor de banken weerspiegelen zich ook in de ontleningsvoorwaarden. Naast een strikter kredietaanbod nam ook de vraag naar leningen sterk af, zowel omwille van hogere rentes maar ook omwille van lagere investeringen in vaste activa en een verzakkende huizenmarkt. Tenslotte worden ook de afbouw van de overvloedige liquiditeit/uitgebreide ECB balans door de terugbetalen van TLTRO-liquiditeit en de beperktere herinvestering van obligaties uit de APP portefeuille vermeld als een beperkende factor voor de kredietverlening. Kortom de enquête geeft aan dat het strakkere ECB-beleid en onzekerheid inzake economie en markten de vraag naar krediet temperen en dus ook de economische activiteit. Dat kan een reden zijn voor de ECB om iets meer de kat uit de boom te kijken i.v.m. de impact van de reeds gedane monetaire verstrakking.

Na de publicatie van ietwat verdeelde inflatiecijfers van een reeks lidstaten kregen we vandaag een eerste schatting van de EMU inflatie voor april. De algemene inflatie klokte af op 0.7% M/M. Daardoor steeg het J/J cijfer van 6.9% tot 7.0%. De kerninflatie (ex voeding & energie) daalde marginaal van 5.7% tot 5.6%, zoals verwacht. De Europese/Duitse rentes noteren na de publicatie van de ontleningsenquête en de inflatiecijfers tussen 7.5 bpn (2-j) en 6 bpn hoger. Die beweging weerspiegelt vooral de rentestijging in de VS gisteren. De markt ziet een kans van ongeveer 15% op een ECB-renteverhoging met 50 bpn eerder dan 25 bpn voor donderdag. Gezien de aanhoudend hoge maandelijkse inflatiedynamiek en hoge kerninflatie vinden we dat (veel te) voorzichtig.  De EUR/USD-combinatie dobberde aanvankelijk wat doelloos rond in de band 1.101/1.096, met een test van de benedenkant na de data. 

Figuur - EMU 2-j swaprente: rentemarkt kijkt kat uit de boom in aanloop naar ECB-rentebeslissing

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt