ECB houdt koers en verhoogt beleidsrente met 50 basispunten

De markten: kort op de bal

Markt ziet nog weinig kans op bijkomende stappen. (On)terecht?

Flag EU

We waren het al even niet meer gewoon: een ECB-beleidsvergadering waarbij het echt afwachten was of, en zo ja hoeveel, de ECB de rente zou wijzigen. Zouden Lagarde en Co zich houden aan de prioriteit om de inflatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de 2%-doestelling en de rente zoals vooropgezet met 50 bpn verhogen? Was de recente marktturbulentie en dreigende financiële instabiliteit een voldoende reden om zich even volledig aan de kant te zetten (onveranderd)? Of deed de ECB een poging om de kool en de geit te sparen (25 bpn)?

De ECB hield zich uiteindelijk aan het vooraf aangegeven script. De beleidsrentes werden verhoogd met 50 bpn. De depositorente komt daardoor op 3.0%. De verantwoording was mooi in haar eenvoud. De ECB verwacht dat inflatie nog te lang te hoog blijft. Omwille van de grote onzekerheid geeft de ECB wel geen aanwijzing meer over volgende stappen. Ze zal zich volledig laten leiden door de (economische EN financiële) data, de onderliggende inflatiedynamiek en het adequaat functioneren van het monetaire transmissiemechanisme. Indien nodig heeft de ECB ook instrumenten klaar om liquiditeit in het financieel systeem te verzekeren.

In de nieuwe driemaandelijkse economische vooruitzichten gaat de ECB staf uit van 5.3% gemiddelde inflatie dit jaar (was 6.3% in december), 2.9% in 2024 (was 3.4%) en 2.1% in 2025 (was 2.3%). De ECB verwacht dit jaar wel een sterkere groei (1.0% van 0.5%), maar de verwachting voor 2024 en 2025 werd wel neerwaarts bijgesteld tot 1.6%. De ECB bouwt tot eind juni haar balans af door €15 mld per maand aan obligaties op vervaldag niet te herinvesteren. Het tempo in de tweede jaarhelft wordt later bepaald. Vervallen obligaties uit de PEPP portefeuille worden wel volledig geherinvesteerd.

Als een centrale bank er in haar vooruitzichten rekening mee houdt dat de inflatie nog gedurende de hele beleidshorizon boven de doelstelling blijft, is de logische conclusie dat verdere renteverhogingen/verkrapping van het beleid nodig zijn. Dat is echter niet waar de markt vanuit gaat. Onmiddellijk de aankondiging van de beslissing dalen de rentes zelfs enkele basispunten. De geldmarkten houden nog nauwelijks rekening met verdere stappen. Ook de euro (EUR/USD beneden 1.06) en de beurzen verliezen lichtjes terrein. Tijdens de persconferentie gaf Lagarde aan dat als het ECB scenario uitkomt er normaal verdere stappen zouden (moeten) volgen. Gezien de recente onzekerheid is het echter moeilijk te voorspellen hoe de economie en de markten zullen evolueren en kan de ECB ook geen concrete aanwijzingen geven over de (timing van) (eventuele) verdere verhogingen. Lagarde benadrukte wel dat ECB zich met kracht zal blijven inzetten om haar inflatiemandaat te vervullen. 

Figuur - Europese 2-j swap: korte EMU rentes stijgen niet ondanks 50 bpn ECB-renteverhoging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

BoJ blijft warm en koud blazen

BoJ blijft warm en koud blazen

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling