Niks nieuws onder de Poolse zon

De markten: kort op de bal

Poolse zloty hield zich recent relatief sterk

De Poolse centrale bank (NBP) hield de beleidsrente gisteren ongewijzigd op 6.75%. Op dat piekniveau bevindt ze zich al sinds september van vorig jaar. Poolse geldmarkten denken dat het status quo nog bijna 12 maanden kan aanhouden. Het beleidscomité van de NBP blijft op dezelfde nagels hameren. Ze verwacht dat Poolse inflatie (17.2% j/j), traag maar gestaag tot de inflatiedoelstelling zal zakken. Het effect van haar monetaire verstrakking, zwakkere Poolse en globale groei (consumptie) en afkoelende grondstoffenprijzen (en daarmee samenhangend producentenprijzen) zijn de belangrijkste redenen. Daartegenover staat dat een krappe arbeidsmarkt en groeiende bedrijfsinvesteringen voor tegengewicht zorgen die het disinflatieproces vertragen. Nieuwe inflatie- en groeivoorspellingen leunen bijzonder kort aan tegen die van december van vorig jaar. De centrale bank verwacht dat Poolse inflatie gemiddeld zal dalen van 11.9% dit jaar tot 5.7% volgend jaar en 3.5% in 2025 (vs 13.2%-5.9%-3.5%). De Poolse groeiprognoses kregen een marginale opwaartse bijstelling tot 0.85% dit jaar (vs 0.65%), 2.1% volgend jaar (vs 2.05%) en 3.15% in 2025 (vs 3.1%). Gouverneur Glapinski en co houden vast aan hun boodschap dat een sterkere Poolse munt – die ze meer in lijn met economische fundamenten achten - het disinflatieproces kan versnellen. Als een te zwakke munt de inspanningen van de NBP zou teniet doen, blijft ze bereid om via wisselkoersinterventies op te treden.

De Poolse zloty reageerde niet na de beleidsbeslissing. EUR/PLN (4.68) bevindt zich al negen maanden in de relatief enge handelsband tussen grosso modo 4.65 en 4.9. Recent viel op dat Centraal-Europese munten zich relatief sterk hielden ondanks een forse toename van Amerikaanse en Europese rentes. Het positieve risicosentiment en dalende energieprijzen zijn een deel van de verklaring. Voorts blijft de zloty gevoelig aan ontwikkelingen mbt het rechtsdispuut met de Europese Commissie. Dat zorgt ervoor dat de Europese subsidiekraan naar Warschau voorlopig toe blijft. 

EUR/PLN: Poolse zloty deed het relatief goed de voorbije weken

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting