MNB houdt (tot nader bericht) vast aan ultra-strak beleid

De markten: kort op de bal

Centrale bank neemt akte van verbeterde marktcondities

De Hongaarse centrale bank hield haar beleidsrente (base rate) gisteren zoals verwacht onveranderd op 13%. In het Hongaarse monetair beleid is echter niet alles wat het op het eerste gezicht lijkt. De beleidsrente is eigenlijk niet de echte beleidsrente. De MNB vindt dat de 13% base rate voldoende hoog is om de ‘fundamentele inflatie’ op termijn terug te brengen tot de 3% doelstelling. Door marktspanning, zowel om binnenlandse als om algemene redenen, bleek de basisrente onvoldoende om een ongewenste verdere verzwakking van de forint te voorkomen. Daarom riep de MNB onder meer een overnight depositorente in het leven van nu 18%. Samen met andere (technische) maatregelen (verhogen reserveverplichting van de banken, een 1-week deposito certificaat met een hogere rente) probeerde de bank om de financiële stabiliteit te bewaren. Het herstel van de forint de voorbije maanden is alvast een indicatie dat de onconventionele maatregelen stilaan resultaat afleveren.

Voor de markt luidt de hoofdvraag wanneer het uitzonderingsregime kan worden teruggeschroefd en de 18% noodrente geleidelijk kan worden teruggebracht tot de 13% beleidsrente. Met een inflatie van meer dan 25.7% in januari is versoepeling op dit ogenblik niet aan de orde. De MNB denkt wel dat hiermee de inflatiepiek stilaan is bereikt. De centrale bank komt ondertussen ook steeds meer onder druk van de regering die door een krappere liquiditeit en hogere rente de begrotingskost fors ziet oplopen.

Naast de inflatie en de marktstabiliteit neemt de MNB nog een hele reeks andere factoren in overweging zoals de blijvende onzekerheid over de gevolgen van het conflict in Oekraïne en het al of niet vrijmaken van de fondsen die Europa blokkeert n.a.v het ‘rule of law’ dispuut. De MNB concludeert dat het beleid op dit ogenblik strak moet blijven, maar neemt wel akte van de verbetering van het risicosentiment ten aanzien van Hongaarse activa en de forint. Dit kan gezien worden als een eerste hint dat de MNB op niet al te lange termijn mogelijk enkele van de elementen van het noodregime wil afbouwen. Tijdens de persconferentie temperde vicevoorzitter Virag wel de verwachting van een snelle verlaging van de 18% overnight rente. Op de beleidsvergadering eind deze maand beschikt de MNB over nieuwe (inflatie-)vooruitzichten. Mogelijk kan de MNB dan overgaan tot een eerste, voorzichtige bijsturing of toch minstens de start van dat proces in het vooruitzicht stellen. De geldmarktrentes lopen alvast stevig vooruit op zo’n eventuele afbouw/versoepeling.

De forint kwam even lichtjes onder druk na de publicatie van het beleidscommuniqué, maar heroverde al snel het verloren terrein na de nog steeds doortastende toon van Virag tijdens de persconferentie. Alle CE munten (Tsjechisch kroon, Poolse zloty, forint) hadden recent de wind in de zeilen, ondanks de hogere rentes in de kernlanden (VS EMU). We vinden dat er stilaan voldoende goed nieuws voor de forint is verdisconteerd. De afbouw van de 18% noodrente, wanneer ze ook plaatsvindt, kan hoe dan ook voor wat bijkomende volatiliteit zorgen. Vanuit technisch oogpunt is de zone EUR/HUF 370 een belangrijke steun (weerstand voor de forint). 

Figuur - EUR/HUF: forint behoudt recent opgebouwde winst na MNB-beleidsvergadering

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit