Australische extern overschot loopt fors op

De markten: kort op de bal

Aussie dollar blijft in de greep van het USD-herstel

Het Australische overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans liep onverwacht fors op in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het overschot steeg van A$ 0.8 mld in Q3 2022 tot A$ 14.1 mld, ver boven de verwachte stijging tot A$ 5.5 mld. De toename kwam vooral op rekening van een forse opsprong in het handelsoverschot. Met A$ 40.9 mld liet de Australische handelsbalans het tweede grootste overschot ooit op tekenen (op kwartaalbasis). Export van goederen en diensten stegen met 3.0% in het vierde kwartaal. Zowat alle dominosteentjes vielen in de juist richting. De export van metalen en mineralen herstelde verder en de beperking op de handel brokkelden af. Over heel 2022 liep de export van grondstoffen op tot A$ 400 mld, in belangrijke mate het resultaat van herstellende grondstoffenprijzen. Ook het herstel van het toerisme en het opnieuw toelaten van internationale studenten en bezoekers droegen positief bij tot het overschot van de goederen- en dienstenbalans. De (kost van) import daalde dan weer met 3.1% op kwartaalbasis. Dalende volumes maar ook prijzen voor ingevoerde brandstoffen zowel als dalende vrachtprijzen verminderden de importkost. Het hoge handelsoverschot vertaalt zich maar gedeeltelijk in het algemene overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans door een aanzienlijk negatieve primaire inkomensbalans. Dit heeft vooral te maken met de vergoeding uit de winsten van directe investeringen in het land. Het Australisch statistisch bureau verwacht dat het forse handelsbalansoverschot een positieve groeibijdrage kan leveren tot het Q4 BBP van 1.1%. Ondanks de recent forse verbetering van de externe positie heeft Australië nog steeds een negatieve investeringspositie ten opzichte van de rest van de wereld.

Voor landen met een overschot en een sterke positie in grondstoffen zoals Australië, is het handelsoverschot tot nader bericht geen belangrijke determinant voor de munt (munten van tekortlanden zijn soms wel kwetsbaar). De markt kijkt vooral naar de combinatie van groei en inflatie en wat dit betekent voort het (relatief) monetair beleid. Na een meer neutrale communicatie in december, gaf de Reserve Bank of Australia (RBA) deze maand aan dat de inflatie te hoog blijft en de rente nog een aantal keren verder moet worden verhoogd. Dat is tot nader bericht echter geen steun voor de Aussie dollar aangezien ook het verwachte rentepad voor de Fed aanzienlijk is opgetrokken. De Aussie-dollar ondergaat mee de comeback van de Amerikaanse dollar. AUD/USD corrigeerde de voorbije maand van 0.7150 tot nu 0.673. Een breuk beneden de zone AUD/USD 0.6664/0.6629 (50% correctie okt/feb herstel/dec low) zou het KT-beeld voor de Aussie dollar verder verslechteren.  

Figuur - AUD in het defensief tegen USD, ondanks goede economische fundamenten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze