CNB zet deur op een kier voor renteverhoging in november

De markten: kort op de bal

7% is de voorlopige top, maar binnenlandse inflatierisico’s nemen toe

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield de beleidsrente een twee keer op rij onveranderd op 7%. Twee leden stemden voor een verhoging met 75 basispunten. Sinds de grondige herschikking van het 7-koppige beleidscomité in juli, hebben de monetaire duiven het voor het zeggen. De focus verschoof van inflatie- naar groeirisico’s, ook al omdat de CNB al ver gevorderd is in het verstrakkingsproces. De Tsjechische economie groeide met 3.7% j/j in het tweede kwartaal, maar gezinsinkomens staan onder druk via hoge energie- en voedselprijzen, stijgende (hypotheek)rentes en het algemene negatieve risicoklimaat. De oplopende energie- en grondstoffenkosten temperen op hun beurt de investeringsdrang bij bedrijven. De Tsjechische inflatie (17.2% j/j in augustus) zal volgens de CNB de volgende maanden blijven oplopen richting 20% in de herfst. Tegen begin 2024 verwacht de CNB een terugkeer richting de 2%-inflatiedoelstelling. Er zijn risico’s in beide richtingen rond dit scenario. Snellere loonstijgingen, een guller fiscaal beleid en hogere buitenlandse productiekosten kunnen extra inflatoir werken en voor een gevreesde stijging van inflatieverwachtingen zorgen. Globale recessiesignalen, een grotere terugval in lokale consumptie/investeringen en een mogelijke plafonnering van de gasprijzen kunnen anti-inflatoir werken. De CNB blijft daarom bereid om de beleidsrente indien nodig toch nog verder op te trekken.

De Tsjechische centrale bank houdt zo in tegenstelling tot de Hongaarse (MNB) eerder deze week de deur op een kier. De MNB verkondigde stellig dat de 13%-beleidsrente de piek is wat in haar gezicht terugkeerde via een historisch zwakke munt (EUR/HUF>420). De algemene marktcontext hielp uiteraard niet. De Tsjechische bereidheid om alsnog meer te doen vertaalt zich dan weer in een sterkere munt. EUR/CZK daalde zelfstandig van de 24.70-zone richting 24.55. De voorbije maand overleefde dat EUR/CZK plafond (CZK bodem) enkel bij gratie van de CNB. Via wisselkoersinterventies voorkomt ze een ongeoorloofde verzwakking van de munt. Gouverneur Michl bevestigde gisteren trouwens dat de CNB dat wapen zal blijven inzetten indien nodig. Tsjechische swaprentes volgden gisteren de globale beweging. Ze stegen met 3 basispunten aan het korte eind tot 16 basispunten in de buik van de curve. Tsjechische geldmarktrentes zetten in op een laatste renteverhoging met 25 basispunten (tot 7.25%) voor het einde van het jaar. De vergadering van 3 november is de grootste kanshebber omdat de CNB dan over nieuwe groei- en inflatieprognoses beschikt.

Volgende week beslist de Poolse centrale bank (NBP) over het beleid. Gouverneur Glapinski liet zich al vaker ontvallen dat de rentecyclus voor hem (quasi) voorbij is. De voorbeelden van de MNB en de CNB indachtig denkt hij beter twee keer na over hoe vastberaden hij zo’n beslissing in de markt wil zetten. Een verwittigd man…

EUR/CZK: CNB laat de kroon niet vallen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Bank of England legt andere accenten

Bank of England legt andere accenten

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader