Noorse inflatie zet Plan B van Norges Bank in werking

De markten: kort op de bal

Markt liep voorop op de feiten; NOK in de verdrukking

De Noorse inflatie steeg in april met 1.2% op maandbasis, van 4.5% j/j tot 5.4% j/j (vs 4.7% verwacht), het hoogste niveau sinds oktober 2008. De onderliggende kerninflatie volgde het pad hoger met een stijging van 0.9% m/m tot 2.6% j/j (van 2.1% vs 2.4% verwacht), het hoogste peil sinds maart vorig jaar. Op maandbasis stegen alle onderliggende prijscategorieën behalve alcohol en tabak (-0.1% m/m). Sterkste stijgers waren nutvoorzieningen (2%), kledij & schoeisel (1.8%), transport (1.3%) en recreatie & cultuur (1.2%).

De versnellende prijsdruk, weg van de 2%-inflatiedoelstelling, zal de Noorse centrale bank niet ontgaan. Sinds september vorig jaar houdt ze vast aan een tempo van graduele renteverhogingen op kwartaalbasis. In trappen van 25 basispunten ging het van 0% tot 0.75%. De officiële richtlijn zet een renteverhoging tot 1% in juni voorop. Tot nu toe ontsnapte de Norges Bank aan het lot van vele bondgenoten die de normalisatiecyclus, eens gestart, willens nillens versnelden qua tempo (elke vergadering ipv op kwartaalbasis) en/of qua intensiteit (>+25 basispunten). De relatief snelle start speelde zeker een rol. Alsof ze voelde van waar de wind waait, gaf de Noorse centrale bank in haar beleidscomité vorige week mee dat ze bereid is om dit normalisatieproces indien nodig te versnellen. De data van vandaag knikken bevestigend. Voorlopig stellen gouverneurs Olsen en zijn collega’s een beleidsrente van 2.5% voorop tegen eind volgend jaar. Dat niveau kunnen we dus sneller bereiken. Noorse geldmarktrentes zetten in op begin volgend jaar met een hogere beleidsrentepiek van 3.25% tegen eind 2023. Om rond de jaarwende aan 2.5% te geraken, moet in principe vanaf nu elke resterende gelegenheid (5 vergaderingen) benut worden en moet de intensiteit minstens tijdelijk omhoog.

De Noorse markten reageren stoïcijns op de inflatiecijfers. Het agressievere rentepad was al verdisconteerd. Noorse swaprentes stijgen marginaal (+1 bp). De Noorse kroon blijft in de verdrukking aan EUR/NOK 10.25. Gisteren brak het muntenpaar aan de bovenkant uit het neerwaartse trendkanaal sinds september 2020. Corrigerende grondstoffenprijzen, tanende globale groeiperspectieven en risicoaversie zorgen voor een EUR/NOK-comeback nadat de EUR/NOK 9.50-steunzone moeizaam overeind bleef midden april. De volgende technische referentie (weerstand) bevindt zich op 10.40. 

EUR/NOK breekt uit neerwaarts handelskanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur