vlagecFed
vlagecFed

Powell geeft akkoord voor versnelde normalisatie

De markten: kort op de bal

Amerikaanse economie kan en moet verder zonder uitzonderlijke steun.

De notulen van de december Fed-vergadering maakten vorige week al duidelijk dat een aantal gouverneurs de rente snel willen verhogen. Daarnaast is het debat over het verminderen van de QE-liquiditeit volop gestart. De vraag luidt niet langer of de balansafbouw zal startten, maar wanneer en aan welk tempo. Drie Fed-gouverneurs lichtten gisteren het nieuwe denkkader. Ook Fed voorzitter Powell liet op de hoorzitting voor zijn herbenoeming geen twijfel bestaan over de mars-richting.

Het normalisatie-offensief startte gisteren met een Reuters-interview met de voorzitter van de Atlanta Fed, Raphael Bostic. Hij pleit voor minstens drie renteverhogingen dit jaar gegeven de opwaartse inflatierisico’s. Bostic was ook opvallend concreet in zijn timing. Hij is voorstander van een eerste renteverhoging in maart, onmiddellijk na de het beëindigen van de netto obligatie-aankopen. Hij wil daarna snel starten met de afbouw van de obligatieportefeuille van meer dan $8800 miljard om de overvloedige liquiditeit in de economie en de markten te verminderen. Hij oppert voor een maandelijkse krimping van minstens $100 miljard en denkt dat de balans makkelijk $1500 miljard kleiner kan zonder verstrakkend te werken. De Amerikaanse economie (inclusief) tewerkstelling is op dit ogenblik sterk genoeg en heeft de extreme stimulus niet meer nodig. In de mate dat zeker de eerste fase van de normalisatie enkel een vermindering betekent van een extreem stimulerend beleid, hoeft dat de groei niet echt af te remmen. De Amerikaanse economie bevindt zich volgens Bostic in een volledig ander situatie vergeleken met de periode 2015/2017 toen er een lange periode was tussen de eerste renteverhoging en de afbouw van de balans. Iets later kwamen gouverneurs Ester George en Loretta Mester met eenzelfde boodschap. Voor die eerste kan een afbouw van de Fed-balans ook bijdragen tot een minder vlakke rentecurve. Tot voor kort gaf Fed-voorzitter  Powell dikwijls nog wat ‘tegengas’ wanneer de haviken het debat over de normalisatie aanvuurden. Dat was gisteren in zijn hoorzitting zeker niet het geval. Ook hij staat nu aan de kant dat het soepel beleid sneller kan worden afgebouwd als de inflatie hoog blijft. Het nieuwe mantra is dat een te hoge inflatie remmend kan werken op de groei. Politiek vertaald: een strakker beleid past zowel in het kraam van de democraten die focussen op groei en tewerkstelling maar komen ook tegemoet aan de republikeinse vraag voor een orthodoxer beleid willen . Iedereen min of meer tevreden. Komt goed uit in een hoorzitting voor een herbenoeming. De geesten binnen de Fed rijpen dus snel. Horen we binnenkort haviken het idee lanceren dat ook een renteverhoging van 50 basispunten tot de opties behoort in maart?

De forse normalisatieretoriek duwde vooral de korte rentes in de VS aanvankelijk hoger, maar een succesvolle veiling van 3j obligaties door de Amerikaanse schatkist temperde de stijging. De dollar kon eens te meer niet profiteren. EUR/USD sloot zelfs iets hoger in de 1.13 big figure. 

Figuur - VS 2j rente zet nieuwe cyclische top.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!