Fed-notulen bruuskeren de markt

De markten: kort op de bal

Snellere normalisatie loert om de hoek

Nog niet zo lang geleden nam de Fed een scherpe u-bocht in haar visie op dan toch niet zo tijdelijke inflatie. In november startte ze met de afbouw van de netto-obligatieaankopen. Een maand later verdubbelde ze het tempo en stelde ze een verstrakkende rentecyclus in het vooruitzicht. De notulen van die bewuste-decembervergadering werden gisteren vrijgegeven. Ze suggereren dat de monetaire normalisatie nog een beetje sneller kan. Mag. Moet.

Door de sterke economische prestatie, het vlotte herstel op de arbeidsmarkt en vooral de torenhoge inflatie voelt menig gouverneur zich oncomfortabel bij het nog steeds gulle monetair beleid. De Fed sluit een snellere normalisatie niet uit. Als het gaat over monetaire normalisatie/verstrakking, verkiest de centrale bank de beleidsrente als middel om dat doel te bereiken: ze is beter vertrouwd met de economische impact ervan, het is eenvoudig te communiceren en sneller bij te sturen indien nodig. Uit de notulen begrijpen we dat de Fed de beleidsrente sneller kan optrekken dan de drie momenteel vooropgesteld voor dit jaar. Dit kan zowel in termen van timing (maart) als grootteorde (50 bpn i.p.v. de traditionele 25 bpn).

Het tweede monetaire luik, kwantitatieve versoepeling, eindigt in maart. Daar bestond duidelijke eensgezindheid over. Bij de markt rees al snel de vraag wat er vervolgens met de balans gebeurt. Hoe lang blijft die stabiel vooraleer de afbouw (niet langer herinvesteren van de middelen uit vervallen obligaties) start? De laatste keer was in de periode 2017-2019, twee jaar na de eerste renteverhoging. De Fed bleek in december al bezig met dit debat, en met goede redenen: in vergelijking met de vorige keer ogen de economische vooruitzichten nu veel beter, is inflatie hoger, de arbeidsmarkt strakker en het balanstotaal is vandaag aanzienlijk hoger, relatief t.a.v. het BBP als in absolute cijfers. Moet ze dan net zoals in 2017-2019 enkele jaren wachten vooraleer ze start met de balansafbouw (kwantitatieve verstrakking)? Helemaal niet. Sommigen vinden dat de Fed daar zelfs “relatief kort” na de eerste renteverhoging mee moet starten. En de ervaring leert dat het soortelijk gewicht van die zogenaamde monetaire haviken in de besluitvorming de afgelopen maanden sterk toenam …

De notulen waren een herinnering voor de markt dat deze monetaire cyclus weinig van de traditionele kenmerken erft. Amerikaanse rentes scheurden hoger, vooral aan het korte eind van de curve. De stijging liep er op tot 7.2 bpn (3j) in anticipatie van ofwel meer ofwel grotere renteverhogingen. Het lange eind vanaf trok tot 5.8 bpn (10j) hoger door een toename van de reële rente, een functie van het verwachte monetair beleid, van maar liefst 11 bpn! De tienjaarsrente breekt door de eerste weerstand van 1,70%, is nu op weg naar 1,77% (apriltop) met daarna het vizier op 2%. De Amerikaanse dollar stelde naargelang de rentebeweging teleur. EUR/USD viel terug van een tussentijdse dagtop van 1,1346 tot 1,1314. Vanmorgen zet de dollar wel door. EUR/USD verliest het 1,13-niveau.

Amerikaanse tienjaarsrente

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt