Zwitserse centrale bank: alles blijft bij het oude

De markten: kort op de bal

Frank nog steeds ‘hoog gewaardeerd’, maar….

De Zwitserse centrale bank (SNB) hield de beleidsrente onveranderd op -0.75%. Het beleid mag nog wel even stimulerend blijven om de negatieve gevolgen van corona op de groei te temperen. Toch bevindt de Zwitserse economie zich al bij al in een vrij gunstige en evenwichtige positie.

Dit jaar verwacht de SNB 3.5% groei, iets meer dan in september. Een sterker herstel van de dienstensector zorgde voor een goed derde kwartaal. Daardoor nestelde de activiteit zich ook opnieuw op het niveau van voor corona. Het economisch momentum is nu iets minder uitbundig, maar de SNB verwacht niet dat een nieuwe opstoot van het virus het herstel fundamenteel ondermijnt. Ze rekent op 3% groei volgend jaar. Daardoor keert de economie ook terug naar een normale capaciteitsbezetting.

Het Zwitserse inflatieverhaal leest toch iets anders dan in de meeste andere ontwikkelde landen. In Zwitserland liep de inflatie op tot … 1.5% j/j in november. Hogere energieprijzen en aanbodbeperkingen deden de SNB de verwachte gemiddelde inflatie voor dit en volgend jaar optrekken tot respectievelijk 0.6% j/j en 1.0%  j/j maar die keert terug tot 0.6% in 2023. De inflatie voldoet daarmee nog steeds perfect aan de SNB definitie van prijsstabiliteit, namelijk inflatie beneden 2%.

Uiteraard hadden voorzitter Jordan en co het ook over de Zwitserse frank. Die krijgt nog steeds het label ‘sterk gewaardeerd’ en de SNB behoudt zich dan ook het recht voor om te interveniëren in de wisselmarkt indien nodig. In de toelichting bij de beslissing brengt de SNB wel een ‘verhelderende’ analyse over de munt. In een bredere context weegt de hoge waardering misschien toch iets minder zwaar dan op het eerste gezicht lijkt. Op handelsgewogen basis steeg de frank nominaal ongeveer 6% sinds de start van de pandemie. Door de lage inflatie vergeleken met de handelspartners is de reële effectieve wisselkoers van de frank over die periode echter nauwelijks gewijzigd. Bovendien droeg de nominale appreciatie van de frank bij tot een lage ingevoerde inflatie, wat in de huidige context eerder positief is. Conclusie: de frank blijft sterk, maar het ‘probleem’ is niet groter dan voor de pandemie en had ondertussen ook positieve gevolgen.

Als de frank in een risk-off context versneld zou appreciëren of op een bepaald moment opnieuw  bijdraagt tot een negatieve inflatie, gaat de SNB zeker optreden (interventies). Op dit ogenblik zijn er echter weinig aanwijzingen dat de SNB snel en/of doortastend wil optreden in de wisselmarkt. Tot naar bericht mag de frank nog even de algemene markttrends volgen, uiteraard met mate … In dit verband is het tempo van een eventuele appreciatie waarschijnlijk minstens even belangrijk als de absolute niveaus. De frank verzwakt vanmorgen lichtjes, maar dat is eerder resultaat van het gunstig risicoklimaat na de Fed-vergadering dan het gevolg van de SNB-beleidsbeslissing. 

Figuur - EUR/CHF: Sterke frank heeft ook positieve gevolgen. SNB niet gehaast op handrem op te trekken.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!