Poolse centrale bank gaat over stag en verhoogt rente onverwacht tot 0.5%

De markten: kort op de bal

Zelfde verhaal, een andere conclusie

Het beleidscomité van de Poolse centrale bank (NBP) was tot nu één van de meest uitgesproken voorstanders om het beleid zo lang mogelijk soepel te houden om de economie te ondersteunen. De oplopende inflatie was daarbij in principe geen probleem: van tijdelijke aard en vooral veroorzaakt door factoren buiten de directe invloedssfeer van het binnenlands monetair beleid. Hogere grondstoffenprijzen - olie en gas op kop, hogere internationale transportkosten, oplopende kosten omwille van verstoorde toevoer, gereglementeerde prijzen voor elektriciteit en andere overheidsdiensten,… het zijn allemaal factoren waar het monetair beleid weinig greep op heeft .Die argumentatie voert de NBP nog steeds aan. Toch is de conclusie veranderd. De Poolse centrale bank verhoogde onverwacht de rente van 0.1% tot 0.5%. De markt ging er vanuit dat de NBP voor een eventuele beleidsommekeer zou wachten tot de novembervergadering met nieuwe inflatievooruitzichten. Quod non dus.

Wat deed het beleidscomité nu wel, en zo snel, over stag gaan? De ‘inflatie-overshoot’ heeft ondertussen hallucinante proporties aangenomen. De Poolse inflatie liep in augustus op tot 5.8%, ver boven de 2.5% doelstelling met tolerantieband van 1%. Bovendien dreigt de inflatie langer boven die tolerantieband te blijven. Dat wordt nog steeds voor een groot deel toegeschreven aan die bewuste factoren waar het beleid geen grip op heeft. Anderzijds geeft de NBP nu schoorvoetend toe dat ook het aanhoudend economische herstel, een aantrekkende tewerkstelling en hogere lonen het inflatieproces ondersteunen. Last but not least, recent kwamen er signalen vanuit politieke hoek dat de inflatie stilaan hoger op de agenda komt te staan. Er was de voorbije vergaderingen al dissidentie binnen het beleidscomité. Zo werden in september twee minderheidsvoorstellen over een renteverhoging tot 0.25% en zelfs tot 2.0% weggestemd. Het nieuwe beleidscommuniqué is ook geen voorbeeld van consistentie/transparantie. Naast de rechtvaardiging van de renteverhoging, vermeldt de NBP nog steeds de mogelijkheid om te interveniëren in de wisselmarkt indien nodig. Dat past duidelijk niet meer in een plan om de inflatie in te tomen. De NBP zegt verder helemaal niets meer over de aankopen van overheidsobligaties. Ook de indicatie over verdere stappen blijft wel heel vaag. Hierbij stelt de NBP laconiek dat die zullen afhangen van de marktcondities, zonder verdere verduidelijking.

De markten gaan er alvast vanuit dat de rente naar het einde van het jaar cumulatief met 50 bpn kan worden verhoogd. Enige duiding/guidance vanuit de NBP op de persconferentie later vandaag is zeker welkom. Ondanks de globale marktturbulentie waren er de voorbije dagen in de wisselmarkt al tekenen dat de Poolse munt minstens een signaal verwachtte. Na de beslissing laat EUR/PLN de zone 4.65/4.60 achter zich en nestelt zich in de buurt van 4.55. In geval van een duidelijk signaal i.v.m. verdere stappen op korte termijn is de zone EUR/PLN 4.50/49 (zloty top begin september/juli) een eerste doelzone op de technische grafieken. Een volgende zone tekent zich af op 4.47/4.43. Daarvoor moet de Poolse munt naast een duidelijke rentepad van de NBP waarschijnlijk ook kunnen rekenen op een niet al te volatiel algemeen risicoklimaat.

Figuur - NBP legt fundament voor PLN comeback 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.